Cenik zemeljskega plina

Cena za dobavo zemeljskega plina

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce (MPO)

Obdobje veljavnosti cene

Cena zemeljskega plina v €/kWh (brez DDV)

Cena zemeljskega plina v €/kWh (z DDV)

od 1. 11. 2019

0,02499

0,03038

 

Navedena cena velja samo za dobavo in NE vključuje trošarine, okoljske dajatve – CO2, prispevka za OVE in SPTE, omrežnine in prispevka za energetsko učinkovitost.

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Postavka

Cena v €/kWh (brez DDV)

Cena v €/kWh (z DDV)

Trošarina

(Ur. list RS, št. 81/16)

0,00171

0,00209

Okoljska dajatev – CO2

 (Ur. list RS, št. 22/16)

0,00315

0,00384

Prispevek za OVE in SPTE

(Ur. list RS, št. 56/15)

0,00099

0,00121

Omrežnina*

 

 

 

*Operater distribucijskega sistema zaračuna uporabniku omrežnino za dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina (glej cene dostopa do distribucijskega sistema zemeljskega plina).

 

Cene dostopa do distribucijskega sistema zemeljska plina

Na podlagi veljavnega energetskega zakona in Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 86/2018) se zaračuna strošek uporabe omrežja in izvajanja meritev porabe.

Tarifne postavke za distribucijo za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Cene veljajo na mesec in NE vsebujejo DDV-ja.

 

Odjemna skupina

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec

CDKi

Zakupljena zmogljivost

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFPi)

(CFMi)

(CFZi)

(CVPi)

Enota

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

CDK1

0 – 2 000 kWh/leto

1,12489

 

 

0,02792

CDK2

2 001 – 5 000 kWh/leto

3,11111

 

 

0,01599

CDK3

5 001 – 15 000 kWh/leto

5,59900

 

 

0,01002

CDK4

15 001 – 25 000 kWh/leto

7,01830

 

 

0,00888

CDK5

25 0001 – 50 000 kWh/leto

9,32692

 

 

0,00777

CDK6

50 001 – 100 000 kWh/leto

0,0000

0,55165

 

0,00777

CDK7

100 001 – 300 000 kWh/leto

0,0000

0,55165

 

0,00777

CDK8

300 001 – 800 000 kWh/leto

0,0000

0,55165

 

0,00777

CDK9

800 001 – 1 300 000 kWh/leto

0,0000

0,0000

0,07365

0,00662

CDK10

1 300 001 – 2 000 000 kWh/leto

 

 

0,06653

0,00631

CDK11

2 000 001 – 6 000 000 kWh/leto

 

 

0,05940

0,00509

CDK12

6 000 001 – 10 000 000 kWh/leto

 

 

0,03293

0,00401

CDK13

10 000 001 – 50 000 000 kWh/leto

 

 

0,01193

0,00301

CDK14

50 000 001 – 150 000 000 kWh/leto

 

 

0,01193

0,00301

CDK15

Nad 150 000 000 kWh/leto

 

 

0,01193

0,00301

Omrežnina se obračunava v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št.: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0907/akt-o-metodologiji-za-obracunavanje-omreznine-za-distribucijski-sistem-zemeljskega-plina

 

Tarifne postavke za meritve na mesec za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 znašajo:

Leto - 2019

Cena v €/kWh (brez DDV)

Tarifna postavka za meritve – za mesec – brez DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

VL

0,00000

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo kadar operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

VU

0,80000

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,00000V skladu z 11. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov (Ur. list RS, št. 96/14), operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu zaračunava prispevek za energetsko učinkovitost (PEU).

 

Postavka

Cena v €/kWh (brez DDV)

Cena v €/kWh (z DDV)

Prispevek za energetsko učinkovitost

(Ur. list RS, št. 96/14)

0,00080

0,00098 

Oglejte si tudi