Priključitev na omrežje

Postopek pridobitve priključka

Za izvedbo vodovodnega priključka ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca, ki se izda na podlagi  vloge in ustrezne dokumentacije.

 

V primeru, ko gre za novogradnjo je investitor soglasje za priključitev že pridobil ob pridobitvi gradbenega dovoljenja. V primeru, da gre za priklop obstoječega objekta, lastnik poda vlogo za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje za obstoječ objekt.

 

Pred izvedbo priključka se na vložišču podjetja JP KPV, d.o.o. odda izpolnjena vloga za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki se ji priloži naslednje dokumente:

  • vlogo (naročilo) za priključitev  na javno vodovodno omrežje;
  • pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma za objekte, ki so bili grajeni pred letom 1967, dokument, ki dokazuje leto gradnje objekta, in dokument, ki izkazuje lastništvo objekta;
  • dokazilo o lastništvu objekta;
  • potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalni prispevek – vodovod;
  • vsa soglasja za prekope zemljišč, ki niso last naročnika (pridobitev služnostne pravice po veljavni zakonodaji).

 

Po predložitvi vloge za priključitev se investitor z izvajalcem javne službe (JP KPV, d.o.o.) dogovori za ogled mesta priključevanja. Za pregled mesta priključevanja se dogovori po telefonu na 01 750 29 65 ali info@kpv.si. Priklop na javno vodovodno omrežje (strojna dela) sme izvesti samo upravljavec javnega vodovodnega omrežja, medtem, ko ostala dela pri izvedbi hišnega priključka in zunanji interni vodovod lahko opravi investitor v lastni režiji. Tak priključek mora pred zasipom pregledati upravljavec.

 

Če investitor naroči izvedbo del vodovodnega priključka v celoti upravljavcu (JP KPV, d. o. o.), ta predhodno izdela ponudbo za izvedbo del, k delu pa pristopi, ko investitor potrdi ponudbo. 

 

Upravljavec po opravljenem ogledu izdela skico priključka, ki je podlaga za vpis uporabnika v evidenco uporabnikov javnega vodovodnega omrežja.

 

Ukinitev priključka naroči lastnik objekta, ko s pisnim dokumentom dokaže, da objekt ni naseljen.

Kontakt

Priključitev na vodovod

Primož Štalec
T: 01 750 29 64
E: primoz.stalec@kpv.si