Obrazci

  • Vloga za priključitev na javno vodovodno omrežje (obrazec se uporablja za: montažo vodovodnega priključka, prestavitev vodomera, izvedba priključka, ukinitev priključka, obnovitev priključka, namestitev dodatnega vodomera, menjavo vodomera - sprememba vrste)

Obrazca, skladna s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, veljavnim od 1.6.2018, ki se uporabljata za nove objekte:


Obrazec, ki se uporablja za vlogo za soglasje za priključitev obstoječega objekta na javno kanalizacijsko/vodovodno omrežje:


K vlogi  za izdajo soglasja za priključitev obstoječih objektov je potrebno priložiti:

  • dokazilo o lastništvu in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v solastnini
  • gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo upravne enote, v kolikor gre za objekt zgrajen pred letom 1967

V kolikor boste vlogo oziroma zahtevo posredovali po elektronski poti, jo prosimo pošljite na naslov: soglasja@kpv.si

 

Sporočanje stanja vodomera

Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite najkasneje do zadnjega dne v mesecu.

*
*
*
Verifikacija:

Kontakt

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 50
E: info@kpv.si