Novice

Priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Log -– Dragomer

  • 17. 03. 2022 10:38:00
  • Nazaj

Izgradnja novega kanalizacijskega omrežja v občini Log – Dragomer lepo napreduje in se na nekaterih območjih že bliža fazi, ko bo nanj možna tudi priključitev objektov. V nadaljevanju vam zato podajamo osnovne informacije, ki so vezane na priključevanje objektov na novo javno kanalizacijsko omrežje.

Pogoj za pričetek priključevanja objektov na novo javno kanalizacijsko omrežje je, pričetek poizkusnega obratovanja čistilne naprave Dragomer (v nadaljevanju: ČN Dragomer), ki je predvideno v drugi polovici meseca junija. Prvo območje, ki se bo lahko priključilo takoj, ko bo ČN Dragomer pričela obratovati, je območje naselja Dragomer. V mesecu juliju bo predvidoma sledilo priključevanje na območju naselja Log (podtlačni sistem) in proti koncu leta še območje naselja Lukovica. O natančnejšem roku izvedbe priključitve bomo lastnike objektov sproti obveščali.

Z novo ureditvijo kanalizacijskega omrežja iz mešanega sistema v ločen sistem (ločen kanal za padavinske vode in ločen kanal za sanitarne vode), del odgovornosti za dobro delovanje sistema in čistilne naprave prevzemajo tudi lastniki objektov, saj bodo morali ti svoje priključke in interno kanalizacijo prilagoditi novemu sistemu. Predvideni rok v katerem so lastniki dolžni izvesti priključitev oziroma prilagoditev, je šest mesecev od pričetka delovanja novega omrežja.

Postopek priključitve oz. spremembe priključnega mesta na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje je sledeč:

  1. Potrebno je pridobiti soglasje za priključitev obstoječega objekta (vsi objekti, ki še niso priključeni) ali soglasje za spremembo priključnega mesta (vsi objekti, ki so že priključeni na obstoječ mešan sistem). Ustrezno izpolnjeno vlogo za izdajo soglasja kateri je priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje legalnost gradnje ter dokazilo o lastništvu objekta, je potrebno oddati na JP KPV, d.o.o..
  1. Na JP KPV, d.o.o. je potrebno podati zahtevek za priklop (za nov priključek ali za spremembo priključnega mesta). Zahtevku je potrebno predložiti potrdilo o poravnanem komunalnem prispevku.
  1. Na podlagi oddanega zahtevka predstavnik JP KPV, d.o.o. opravi terenski predogled priključitve in poda tehnične informacije za samo izvedbo priključitve. Termin pregleda je potrebno uskladiti vsaj štiri dni pred željenim terminom preko spletne pošte informacijska@kpv.si oz. na telefonski številki 01 750 29 70.
  1. Lastniki objekta sami izvedejo vsa potrebna dela za izvedbo priključitve v skladu z navodili predstavnika JP KPV d.o.o..
  2. Predstavnik JP KPV, d.o.o. opravi ogled izvedbe celotne priključitve na javno kanalizacijo (pred zasipom) in izdela skico za vris v kataster priključkov.
  1. JP KPV, d.o.o izvede vnos v evidenco priključkov.

Priklop oz. poseg na javno kanalizacijsko omrežje ali vakuumski jašek sme izvesti samo upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja (JP KPV, d.o.o.). Izvedbo vseh ostalih del vezanih na izvedbo hišnega priključka in zunanje interne kanalizacije mora zagotoviti lastnik objekta oz. investitor. Opozarjamo, da mora vsak priključek pred zasipom pregledati predstavnik izvajalca javne službe JP KPV, d.o.o., ki ob ogledu izdela skico priključka na podlagi katere se  priključek ustrezno evidentira v evidenco priključkov.

Vse potrebne dodatne informacije in obrazce lahko pridobite na spletni strani podjetja JP KPV, d.o.o.: www.kpv.si  ali https://www.kpv.si/obrazci/odvajanje-in-ciscenje.

Ustrezno izpolnjene obrazce nam lahko posredujete preko navadne pošte (JP KPV, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika ali spletne pošte (informacijska@kpv.si). Oddaja vlog preko telefona ni možna. Za več informacij nas lahko v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro) pokličete na tel. št. 01 750 29 70.

Share

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si