Cenik zemeljskega plina

Cena za dobavo zemeljskega plina

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce (MPO)

Obdobje veljavnosti cene

Cena zemeljskega plina v €/kWh (brez DDV)

Cena zemeljskega plina v €/kWh (z DDV)

od 1. 10. 2021

0,03972

0,04846

 

Navedena cena velja samo za dobavo in NE vključuje trošarine, okoljske dajatve – CO2, prispevka za OVE in SPTE, omrežnine in prispevka za energetsko učinkovitost.

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Postavka

Cena v €/kWh (brez DDV)

Cena v €/kWh (z DDV)

Trošarina

(Ur. list RS, št. 81/16)

0,00171

0,00209

Okoljska dajatev – CO2

 (Ur. list RS, št. 22/16)

0,00315

0,00384

Prispevek za OVE in SPTE

(Ur. list RS, št. 56/15)

0,00099

0,00121

Omrežnina*

 

 

 

*Operater distribucijskega sistema zaračuna uporabniku omrežnino za dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina (glej cene dostopa do distribucijskega sistema zemeljskega plina).

 

Cene dostopa do distribucijskega sistema zemeljska plina

Na podlagi veljavnega energetskega zakona in Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 86/2018) se zaračuna strošek uporabe omrežja in izvajanja meritev porabe.

Tarifne postavke za distribucijo za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

 

Odjemna skupina

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec

CDKi

Zakupljena zmogljivost

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

 

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

Enota [kWh/leto] brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV
CDK1 0-2.000 1,12489 1,372370,02769 0,03378
CDK2 2.001-5.000 3,11111 3,795550,01586 0,01935
CDK3 5.001-15.000 5,59900 6,830780,00994 0,01213
CDK4 15.001-25.000 7,01830 8,562330,00881 0,01075
CDK5 25.001-50.000 9,32692 11,378840,00771 0,00941
CDK6 50.001-100.000 0,00000 0,00000 0,55165 0,67301

0,00771 0,00941
CDK7 100.001-300.000 0,00000 0,00000 0,55165 0,67301

0,00771 0,00941
CDK8 300.001-800.000 0,00000 0,00000 0,55165 0,67301

0,00771 0,00941
CDK9 800.001-1.300.000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,07365 0,08985 0,00642 0,00783
CDK10 1.300.001-2.000.0000,06653 0,08117 0,00626 0,00764
CDK11 2.000.001-6.000.0000,05940 0,07247 0,00505 0,00616
CDK12 6.000.001-10.000.0000,03293 0,04017 0,00398 0,00486
CDK13 10.000.001-50.000.0000,01193 0,01455 0,00299 0,00365
CDK14 50.000.001-150.000.0000,01193 0,01455 0,00299 0,00365
CDK15 nad 150.000.0000,01193 0,01455 0,00299 0,00365


Omrežnina se obračunava v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št.: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0907/akt-o-metodologiji-za-obracunavanje-omreznine-za-distribucijski-sistem-zemeljskega-plina

 

Tarifne postavke za meritve na mesec za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 znašajo:

Tarifne postavke za meritve

Tarifna postavka za meritve – za mesec – v EUR brez DDV

Tarifna postavka za meritve – za mesec – v EUR z DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

VL

0,00000

0,00000

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo kadar operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

VU

0,76000

0,92720

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,00000

0,00000V skladu z 11. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov (Ur. list RS, št. 96/14), operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu zaračunava prispevek za energetsko učinkovitost (PEU).

 

Postavka

Cena v €/kWh (brez DDV)

Cena v €/kWh (z DDV)

Prispevek za energetsko učinkovitost

(Ur. list RS, št. 96/14)

0,00080

0,00098 

Oglejte si tudi