Cenik oskrbe s plinom

Cene dobave zemeljskega plina

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina:

 - gospodinjskim odjemalcem, skupnim gospodinjskim odjemalcem, 

 - osnovnim socialnim službam, malim poslovnim odjemalcem, 

 - vrtcem, osnovnim šolam, zdravstvenim domovom,

 - poslovnim odjemalcem.

Obdobje veljavnosti cene Kategorija odjemalcev Cena brez DDV Cena z DDV**
od 1. 9. 2022 do preklica Gospodinjski odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci 0,0730 €/kWh* 0,0799 €/kWh
od 1. 9. 2022 do preklica Osnovne socialne službe, mali poslovni odjemalci, 0,0790 €/kWh* 0,0865 €/kWh
 od 1. 11. 2022 do preklica Vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi 0,0790 €/kWh***   0,0865 €/kWh
od 1. 10. 2022 do preklica Poslovni odjemalci (>100.000 kWh/leto) 0,3713 €/kWh 0,4066 €/kWh

*Cena brez DDV je v skladu z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. list RS, št. 98/2022).

** Znižana davčna stopnja na podlagi določil Zakona o nujnih ukrepih na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov - ZNUDDVE (Ur. List RS št. 114/2022).

*** Cena brez DDV je v skladu z Uredbo spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. list RS, št. 138/2022).

Navedene cene veljajo samo za dobavo in NE vključuje trošarine, okoljske dajatve – CO2, prispevka za OVE in SPTE, omrežnine in prispevka za energetsko učinkovitost. 


Redni cenik za osnovno oskrbo s plini*:

 - gospodinjskih odjemalcev, skupnih gospodinjskih odjemalcev,

 - osnovnih socialnih služb, malih poslovnih odjemalcev,

 - vrtcev, osnovnih šol, zdravstvenih domov,

 - poslovnih odjemalcev.

Obdobje veljavnosti cene Kategorija odjemalcev Cena brez DDV Cena z DDV**
od 1. 11. 2022 do preklica Gospodinjski odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci 0,0730 €/kWh*** 0,0799 €/kWh
od 1. 11. 2022 do preklica Osnovne socialne službe, mali poslovni odjemalci, 0,0790 €/kWh*** 0,0865 €/kWh
od 1. 11. 2022 do preklica Vrtci, osnovne šole in zdravstveni domovi 0,0790 €/kWh*** 0,0865 €/kWh
od 1. 10. 2022 do preklica Poslovni odjemalci (>100.000 kWh/leto) 0,3913 €/kWh 0,4285 €/kWh

* Osnovna oskrba v skladu z ZOP-A (Ur. list RS, št. 121/2022).

** Znižana davčna stopnja na podlagi določil Zakona o nujnih ukrepih na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov - ZNUDDVE (Ur. list RS, št. 114/2022).

***Cena brez DDV je v skladu z Uredbo spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. list RS, št. 138/2022).

Navedene cene veljajo samo za dobavo in NE vključuje trošarine, okoljske dajatve – CO2, prispevka za OVE in SPTE, omrežnine in prispevka za energetsko učinkovitost.

 

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Postavka

Cena v €/kWh (brez DDV)

Cena v €/kWh (z DDV)

Trošarina

0,00086

0,00094

Okoljska dajatev – CO2

 (Ur. list RS, št. 22/16)

0,00000

0,00000

Prispevek za OVE in SPTE

(Ur. list RS, št. 56/15)

0,00099

0,00108

Omrežnina*

 

 

 *Operater distribucijskega sistema zaračuna uporabniku omrežnino za dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina (glej cene dostopa do distribucijskega sistema zemeljskega plina).

 

 

 

Cene dostopa do distribucijskega sistema zemeljska plina za leto 2023

Na podlagi veljavnega energetskega zakona in Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 86/2018) se zaračuna strošek uporabe omrežja in izvajanja meritev porabe.

Tarifne postavke za distribucijo za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Objava cenika je v pripravi; medtem ko je bil objavljen v Uradnem listu št. 202/2021.

 

Odjemna skupina

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec

CDKi

Zakupljena zmogljivost

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

 

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(kWh/dan)]

[EUR/kWh]

Enota [kWh/leto] brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV
CDK1 0-2.000 0,87291 1,064950,02149 0,02622
CDK2 2.001-5.000 2,41422 2,945350,01231 0,01502
CDK3 5.001-15.000 4,34482 5,300680,00771 0,00941
CDK4 15.001-25.000 5,44620 6,644360,00684 0,00834
CDK5 25.001-50.000 7,23769 8,829980,00598 0,00730
CDK6 50.001-100.000 0,00000 0,00000 0,42808 0,52226

0,00598 0,00730
CDK7 100.001-300.000 0,00000 0,00000 0,42808 0,52226

0,00598 0,00730
CDK8 300.001-800.000 0,00000 0,00000 0,42808 0,52226

0,00598 0,00730
CDK9 800.001-1.300.000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,05715 0,06972 0,00499 0,00609
CDK10 1.300.001-2.000.0000,05162 0,06298 0,00486 0,00593
CDK11 2.000.001-6.000.0000,04609 0,05623 0,00392 0,00478
CDK12 6.000.001-10.000.0000,02555 0,03117 0,00308 0,00376
CDK13 10.000.001-50.000.0000,00925 0,01129 0,00232 0,00283
CDK14 50.000.001-150.000.0000,00925 0,01129 0,00232 0,00283
CDK15 nad 150.000.0000,00925 0,01129 0,00232 0,00283


Omrežnina se obračunava v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št.: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0907/akt-o-metodologiji-za-obracunavanje-omreznine-za-distribucijski-sistem-zemeljskega-plina

 

Tarifne postavke za meritve na mesec za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 znašajo:

Tarifne postavke za meritve

Tarifna postavka za meritve – za mesec – v EUR brez DDV

Tarifna postavka za meritve – za mesec – v EUR z DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

VL

0,00000

0,00000

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo kadar operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

VU

0,67100

0,81862

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,00000

0,00000V skladu z 11. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov (Ur. list RS, št. 96/14), operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu zaračunava prispevek za energetsko učinkovitost (PEU).

 

Postavka

Cena v €/kWh (brez DDV)

Cena v €/kWh (z DDV)

Prispevek za energetsko učinkovitost

(Ur. list RS, št. 96/14)

0,00080

0,000876


 

Oglejte si tudi


 


 

  •  

  •