Pogosta vprašanja

Sprememba merske enote za obračun zemeljskega plina
Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina
Kako lahko izračunam ceno plina?
Kakšen je postopek pridobitve priključka na plin?
Kakšen je postopek priključitve na plinovodno omrežje?
Spremenjena metodologija določanja obračunskih količin od 1. 10. 2018
Sporočanje stanja plinomera
Pojasnilo glede popisovanja plinomerov od 1. 1. 2019

 


 

Sprememba merske enote za izračun zemeljskega plina

Pojasnilo o spremembi merske enote pri obračunu porabe zemeljskega plina
Podatek o povprečni mesečni zgornji kurilnosti zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina Hs

 

Na vrh

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce zemeljskega plina

 

Na vrh


Kako lahko izračunam ceno plina?

Ceno plina lahko izračunate s pomočjo naslednje dokumentacije ali pa nas pokličite vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro na telefonsko številko 01 750 29 58. Pišete lahko tudi na elektronski naslov martina.nartnik-bicek@kpv.si.

Na vrh

 

Kakšen je postopek pridobitve priključka na plin?

Postopek je sledeč:

 • Prijava (JP KPV, d.o.o.)
 • Izdaja lokacijske informacije (Občina Vrhnika)
 • Projekt zunanjega priključka (projektant)
 • Pridobitev soglasja za prekop ceste (stranka)
 • Izdelava priključka (JP KPV, d.o.o. ali od JP KPV, d.o.o. pooblaščeni izvajalec)
 • Vris priključka v kataster komunalnih naprav (JP KPV, d.o.o.)
 • Stroške izvedbe priključka nosi stranka

Na vrh

  

Kakšen je postopek priključitve na plinovodno omrežje?

Postopek je sledeč:

 • Izdelava projekta notranje instalacije (projektant)
 • Izdaja soglasja za priklop (JP KPV, d.o.o.)
 • Pogodba za plačilo priključnine (Občina Vrhnika) ( v skladu z uradno objavo NČ št. 363, z dne 31.8.2009 )
 • Izdelava notranje instalacije (pooblaščeni obrtnik)
 • Pregled dimovodnih in prezračevalnih naprav (pooblaščeni dimnikar)
 • Dokazilo o plačilu priključnine (Občina Vrhnika)
 • Tehnični prevzem instalacije in namestitev plinomera (JP KPV, d.o.o.)
 • Sklenitev pogodbe za dostop do omrežja (JP KPV, d.o.o.)
 • Sklenitev pogodbe za dobavo plina (JP KPV, d.o.o.)
 • Spuščanje plina v instalacijo (JP KPV, d.o.o.)

 

Za vse porabnike zemeljskega plina do priključne moči 500 kW znaša po sklepu Občinskega sveta z dne 26. 2. 2019 povračilo za priključitev 0,0 €/kW.

Na vrh

  

Na kakšen način lahko sporočim stanje plinomera?

Stanje plina nam lahko posredujte preko spletnega obrazca, preko spletnega portala Komunala.info, na telefonsko številko 01 750 29 70 ali na elektronski naslov info@kpv.si.

Na vrh


Spremenjena metodologija določanja obračunskih količin od 1. 10. 2018


Obvestilo operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Plinovodov d.o.o.) v zvezi s spremenjeno metodologijo določanja obračunskih količin, uveljavljeno s 1. 10 2018:


»Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EL, L91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (ULRS, št. 61/16) bomo v Sloveniji od 1. oktobra dalje tako kot v drugih državah EU na distribucijskih sistemih uvedlo enotno metodologijo za določanje ne dnevno merjenih odjemov. Metodologijo bomo uporabljali za tista odjemna mesta, za katera operaterji distribucijskega sistema zemeljskega plina nimajo podatkov o dnevnih količinah.


Po tej metodologiji bo vsakemu ne dnevno merjenemu odjemnemu mestu dodeljen obremenitveni profil, po katerem bo količina distribuiranega zemeljskega plina v odvisnosti od temperature, namena uporabe, dneva v tednu in sezone določena za vsak dan posebej. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba zemeljskega plina približa dejanski porabi, večje spremembe pri določanju količin pa v tem trenutku niso predvidene. Pri določanju mesečne porabe zemeljskega plina bomo tako kot doslej upoštevali vsako odčitano in sporočeno števčno stanje, ki ga bo odjemalec v predpisanem obdobju sporočil operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju.

 

Več informacij o metodologiji je na voljo na spletni strani http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/pripravljavec-prognoz/) in na kontaktni številki vašega operaterja distribucijskega sistema.«


Na vrh

Pojasnilo glede popisovanja plinomerov od 1. 1. 2019

Spremenjena metodologija določanja obračunskih količin zemeljskega plina omogoča tudi manj pogosta odčitavanja merilnih naprav. Stanja plinomerov po novem popisujemo le dvakrat letno: ob koncu kurilne sezone (konec aprila tekočega leta) in na koncu koledarskega leta (konec decembra tekočega leta). V kolikor želite, da se vam pri obračunu porabe upošteva dejanska števčna stanja, ne pa ocenjene količine, nam ta podatek sporočite sami – če je le mogoče na elektronski način, prek portala komunala.info. Navodila za prijavo na portal najdete na naši spletni strani, na tej povezavi: http://www.kpv.si/pogosta-vprasanja. Priporočamo vam, da sporočate realna števčna stanja plinomerov, odčitana na zadnji dan v mesecu (v tem primeru prognoza ne bo dodeljena, ampak se bo upoštevala dejanska poraba).

 

Prav tako je pomembno, da sporočate spremembe, ki vplivajo na določitev profila odjema. Torej, če spreminjate vrsto rabe (ogrevanje objekta, ogrevanje sanitarne vode, …) ali prenehate trajno (začasno) uporabljati kurilno napravo. Takšne spremembe sporočite vnaprej, pred mesecem spremembe, sicer vam bo dodeljena prognozirana poraba plina, dejanske rabe pa ne bo. Profil odjema namreč vpliva na višino prognoze, ki je posameznemu odjemalcu dodeljena.

 

 


Na vrh

Kontakt

T: 01 750 29 70