Zakonodaja

Zakoni in akti s področja energetike oz. zemeljskega plina

 

Uredbe EU

  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 244/2012 z dne 16. januarja 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb z določitvijo primerjalnega metodološkega okvira za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb (UL L81 z dne 21. 3. 2012, str. 18, prečiščena različica - 2013-04-06)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 363 z dne 18. 12. 2014, str. 121)
  • Uredba komisije (EU) 2015/703 z dne 30. aprila 2015 o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov (UL RS št. 113 z dne 1.5.2015, str. 13 
  • Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326 z dne 8. 12. 2011, str. 1)
  • Uredba (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES (UL L 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1)

 

V datoteki Tehnične zahteve najdete odgovore na številna vprašanja v zvezi s plinom (skice objavljamo s privoljenjem "Energetike Ljubljana").

 

Splošni pogodbeni pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 

Sprememba splošnih pogodbenih pogojev za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 

Načrt nujnih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih razmer; JP KPV, d.o.o., november 2022