Oskrba s plinom

Zakoni in akti s področja energetike oz. zemeljskega plina

 • Energetski zakon (Uradni list RS št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04)
 • Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 22/16)
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16)
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18)
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/048/058/07, 17/14-EZ-1, podaljšanje uporabe čl. 554 EZ-1)
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/0457/06105/07102/08, 94/13,106/15, 68/16 - ZDimS, 77/17)
 • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo (Uradni list RS, št. 41/18)
 • Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zraku iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18)
 • Odredba o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin (Uradni list RS, št. 81/16)

 

Podzakonski akti

Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi, ki so izrecno našteti v 518., 519. in 554. členu EZ-1, ki se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.

Z dnem uveljavitve EZ-1 so prenehali veljati tudi splošni akti, izdani s strani sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja zemeljskega plina ali sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja toplote na podlagi drugega odstavka 32. člena, četrtega odstavka 40. člena, tretjega in petega odstavka 70. člena ter 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih splošnih aktov, izdanih na podlagi EZ-1.


 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti (Uradni list RS 98/14)
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce (Uradni list RS 69/14)
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS 125/04, 71/09, 17/14 - EZ-1)
 • Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS 43/142/15)
 • Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS 2/15, 9/17 (neuradno prečiščeno besedilo akta)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS 12/10, 45/11, 17/14 – EZ-1, podaljšanje uporabe čl. 554 EZ-1)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS št. 26/0254/0217/14 – EZ-1, podaljšanje uporabe čl. 554 EZ-1)
 • Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS 61/09
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (Uradni list RS 78/12, 17/14 – EZ-1, podaljšanje uporabe čl. 554 EZ-1)
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS 9/15, 16/18)        
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Uradni list RS 28/18, 21/18)
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS 61/12, 64/12 - popr., 66/13 - Neuradno prečiščeno besedilo akta priloga 17/14 – EZ-1, 28/15, 21/18)

 

Direktive EU

 

Uredbe EU

 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 244/2012 z dne 16. januarja 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb z določitvijo primerjalnega metodološkega okvira za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb (UL L81 z dne 21. 3. 2012, str. 18, prečiščena različica - 2013-04-06)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1391/2013 z dne 14. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (UL L349 z dne 21. 12. 2013, str. 28)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 363 z dne 18. 12. 2014, str. 121)
 • Uredba komisije (EU) 2015/703 z dne 30. aprila 2015 o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov (UL RS št. 113 z dne 1.5.2015, str. 13 
 • Uredba Komisije (EU) št. 984/2013 z dne 14. oktobra 2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 273 z dne 15. 10. 2013, str. 5)
 • Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326 z dne 8. 12. 2011, str. 1)
 • Uredba (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES (UL L 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1)
 • Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36prečiščena različica - 2013-06-01)
 • Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211 z dne 14. 8. 2009, str. 1prečiščena različica - 2013-06-01)
 • Uredba Komisije (EU) št. 312/2014 z dne 26. marca 2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih (UL L 91 z dne 27. 3. 2014, str. 15)
 • Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL L 115 z dne 25. 4. 2013, str. 39, prečiščena različica - 2014-01-10)

 

Pomembni zakoni in akti za  razvoj omrežja zemeljskega plina 

 • Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 )
 • Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07, 91/13)
 • Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05)
 • Uredba o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 124/06, 122/07, 62/10, 8/16)
 • Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16)
 • Pravilnik o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14)
 • Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08)
 • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Uradni list RS, št. 128/04, 18/05-popravki, 68/16)
 • Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca (Uradni list RS št. 10/17)

 

Akti občine Vrhnika

 

Akti Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

 • /Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (Uradni list RS 86/18)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika (Uradni list RS 14/20)

 

V datoteki Tehnične zahteve najdete odgovore na številna vprašanja v zvezi s plinom (skice objavljamo s privoljenjem "Energetike Ljubljana").

 

Splošni pogodbeni pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 

Sprememba splošnih pogodbenih pogojev za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 

Načrt nujnih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih razmer; JP KPV, d.o.o., november 2022