Priključitev na kanalizacijsko omrežje

Pred izvedbo priključka mora investitor pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo. V primeru, ko gre za novogradnjo je investitor soglasje za priključitev že pridobil ob pridobitvi gradbenega dovoljenja. V primeru, da gre za priklop obstoječega objekta, lastnik poda vlogo za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za obstoječ objekt.

 

Ko stranka pridobi soglasje za priključitev na vložišču podjetja JP KPV, d.o.o.  odda izpolnjeno vlogo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ji priložiti naslednje dokumente::

  • vlogo (naročilo) za priključitev  na javno kanalizacijsko omrežje;
  • pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma za objekte, ki so bili grajeni pred letom 1967, dokument, ki dokazuje leto gradnje objekta, in dokument, ki izkazuje lastništvo objekta;
  • dokazilo o lastništvu objekta;
  • potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalni prispevek – kanalizacija;
  • vsa soglasja za prekope zemljišč, ki niso last naročnika  (pridobitev služnostne pravice po veljavni zakonodaji).

 

Po predložitvi vloge za priključitev se investitor z izvajalcem javne službe (JP KPV, d.o.o.) dogovori za ogled mesta priključevanja. Za pregled mesta priključevanja se dogovori po telefonu na 01 750 29 60 ali po elektronski pošti na info@kpv.si. Priklop na javno kanalizacijsko omrežje sme izvesti samo upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja, medtem, ko ostala dela pri izvedbi hišnega priključka in zunanji interni kanalizaciji lahko opravi investitor v lastni režiji. Tak priključek mora pred zasipom pregledati upravljavec.

Če investitor naroči izvedbo del kanalizacijskega priključka v celoti upravljavcu (JP KPV, d. o. o.), ta predhodno izdela ponudbo za izvedbo del, k delu pa pristopi, ko investitor potrdi ponudbo. 

 

Upravljavec po opravljenem ogledu izvedbe priključka izstavi potrdilo o pregledu in izdela skico priključka, ki je podlaga za vpis uporabnika v evidenco uporabnikov javnega kanalizacijskega omrežja.

 

Ukinitev priključka naroči lastnik objekta, ko se odloči za rušenje objekta.

 

Soglasje za priključitev - javna kanalizacija

Soglasje za priključitev na javni kanalizacijski sistem je pogoj za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje. Za soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje zaprosi lastnik objekta, ko pridobi gradbeno dovoljenje ali ko se odloči priključiti nanj že obstoječi objekt. Hkrati z vlogo za izdajo soglasja za priključitev je treba predložiti tudi projekt izvedbe kanalizacijskega priključka, ko gre za priključitev obstoječega objekta, ki se nahaja na območju, ki je že dalj časa opremljeno z javno kanalizacijo.

Kontakt

Mojca Usenik Plečnik, dipl.inž.gr.
vodja
T: 01 750 29 63 
E: mojca.plecnik@kpv.si

 

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 63
E: mojca.plecnik@kpv.si