Praznjenje greznic in MKČN

Praznjenje greznic in MKČN je obvezna storitev javne gospodarske službe, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo lahko izvaja samo izvajalec gospodarske javne službe. Na območju občin Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika je to JP KPV, d.o.o.

Storitev je izvajalec javne gospodarske službe (JP KPV, d.o.o.) vsem uporabnikom dolžan zagotoviti najmanj enkrat na tri leta ter poskrbeti, da se prevzeto blato očisti na ustrezni čistilni napravi.

 

Naročilo storitve

Storitev izvajalec zagotavlja po programu izvajalca javne službe in tedensko (praviloma vsak delovni četrtek) na podlagi predhodnega naročila. Naročanje je možno na telefonski številki 01 750 29 70 ali preko e-pošte na naslov informacijska@kpv.si.

 

Izvajanje storitve

Uporabnik je izvajalcu dolžan zagotoviti nemoten dostop do greznice ali MKČN. Prisotnost uporabnika oz. njegovega zastopnika je pri opravljanju storitve obvezna. Storitev v imenu izvajalca javne gospodarske službe (JP KPV, d.o.o.) opravlja pogodbeni izvajalec, ki je izbran preko javnega razpisa. Trenutno izbrani  izvajalec je podjetje EKOPRETOK, d.o.o.

 

Plačilo storitve

Plačilo storitve v skladu z zakonodajo poteka akontativno, glede na količino porabljene pitne vode.  Vrednosti si lahko ogledate v ceniku.

V praksi to pomeni, da se storitev obračunava mesečno, glede na količino porabljene pitne vode. Ob sami izvedbi storitve uporabnik ne dobi računa. V kolikor se za določeno obračunsko obdobje izvede poračun za porabljeno količino pitne vode, se izvede tudi poračun za opravljanje storitve čiščenja greznice.

 

Oprostitev koriščenja storitve na podlagi izvajanja kmetijske dejavnosti

Storitve praznjenja greznice so opravičeni kmetje, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo dodeljeno številko KMG – MID).

Storitev se jim ukine na podlagi podpisane vloženega Zahtevka za oprostitev plačila storitve povezane z greznicami in MKČN do 50 PE, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, v katerem se obvezujejo, da blato ustrezno skladiščijo  in ga odlagajo na območju, ki ne spada v vodovarstveno območje. Obvezna priloga zahtevka je izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

 

Obvezno zagotavljanje storitve

Zaradi zakonodajne obveze zagotavljanja storitve vsem uporabnikom najmanj enkrat na tri leta, JP KPV, d.o.o. izvaja periodičen pregled naročil storitve, na podlagi katerega pripravi seznam uporabnikov, ki storitve v obdobju zadnjih treh let niso koristili in hkrati niso opravičeni oprostitve storitve na podlagi izvajanja kmetijske dejavnosti.

Vsem uporabnikom na tem seznamu je v skladu z veljavno zakonodajo termin opravljanja storitve dodeljen s strani izvajalca. V primeru, da uporabniku dodeljeni termin ne ustreza je njegova prestavitev  v dogovoru z izvajalcem možna, vendar ne za več kot 30 dni.

 

V kolikor uporabnik izvajalcu ne omogoči opravljanja storitve vsaj enkrat na tri leta, je v skladu z zakonom izvajalec o tem dolžan obvestiti pristojne inšpekcijske službe.

Kontakt

T: 01 750 29 70 

GSM: 031 719 038

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038