Vodovodno omrežje

 

Celotno vodovodno omrežje (primarno in sekundarno omrežje), ki ga upravlja JP KPV, d.o.o. meri cca. 197 km.

 

Vodovodno omrežje je zgrajeno iz objektov (črpališča, prečrpališča in vodohrani), katere povezujejo cevi različnih materialov, premera od 20 - 400 mm. Povezavo objektov na vodovodno omrežje pa zagotavljajo zgrajeni hišni priključki.

 

Priklop na javno vodovodno omrežje

Za izvedbo hišnega priključka mora uporabnik pitne vode pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda. Soglasje izda upravljavec javnega vodovoda v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, na podlagi vloge in ustrezne dokumentacije.

 

Kvaliteta pitne vode

Glavna naloga varne oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode v skladu z veljavnimi predpisi - Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04 in 35/04).

 

Kontrolo pitne vode se zagotavlja z odvzemom vzorcev po programu HACCP. Notranji in državni nadzor pitne vode pa izvajata ZZZV in NLZOH v okviru letnega rednega monitoringa.

Trudimo se, da je oskrba s pitno vodo nemotena in da porabniki ne bi bili v položaju, ko ne bi imeli čiste in zdrave pitne vode. 

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si

Priključitev na vodovod

T: 01 750 29 70