Odvajanje odpadne vode

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. upravlja več kot 120 km kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na področju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika. V upravljanju ima tudi štiri komunalne čistilne naprave.

 

 

Borovnica

V občini Borovnica je zgrajeno več kot 32 km kanalizacijskega omrežja, ki sezaključi z biološko čistilno napravo Borovnica. Kanalizacijsko omrežje je bilo zgrajeno predvsem na območju naselja Borovnica. 

 

V preteklosti se je večinoma gradila javna kanalizacija mešanega sistema. V zadnjih letih se predvsem gradijo ločeni kanali za padavinsko odpadno vodo in ločeni kanali za komunalno odpadno vodo.

Sredi leta 2015 je občina Borovnica zgradila novo čistilno napravo Borovnica za 6000 PE (1 PE je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba).  Na čistilni napravi Borovnica se pred izpustom v Borovniščico očistijo komunalne odpadne vode naselij Borovnica, Dol pri Borovnici, Laze pri Borovnici, Breg pri Borovnici in Pako.

 

Log - Dragomer

Občina Log - Dragomer ima približno 11 km kanalizacijskega omrežja. Večinoma gre za starejše kanalizacijsko omrežje (grajeno v 80 in 90 letih) ter omrežje mešanega sistema. Nahaja se v naseljih Dragomer in Log – Mole. 

Na Logu se nahaja tudi manjši sistem za odvajanje odpadne vode 13-ih objektov, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo (MKČN) Log – Ilovica v velikosti 95 PE.

 

Vrhnika

V Občini Vrhnika je zgrajeno približno 76 km javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje na centralni čistilni napravi Vrhnika

 

Naselja, ki so opremljena s sanitarnim kanalizacijskim omrežjem so: Vrhnika, Verd, Bevke-del, Mirke in Stara Vrhnika.

Konec leta 2017 je kanalizacijski sistem Vrhnika vseboval 17 manjših in tri večja črpališča z razbremenilnikom visokih voda. Vsa večja črpališča imajo tudi funkcijo pretočnega bazena – razbremenilnika. 

 

Črpališče ob Ljubljanski cesti za bencinskim servisom ob Ljubljanici razbremenjuje in prečrpava del centra Vrhnike med Cesto 6. maja, Staro cesto in Trojico. 

Črpališče PBMVa Lošca služi odvajanju komunalne odpadne vode, ki se zbirajo od Betajnove mimo Pekarne Vrhnika, območje Hrib, Mirke, Klis in celotnega naselja Lošca. 

Črpališče PBMV v Verd služi prečrpavanju komunalne odpadne vode naselja Verd in Janezove vasi, ter razbremenjevanju padavinske odpadne vode iz Janezove vasi. 

 

Večina novejšega javnega omrežja, ki se je gradilo po letu 2000 ima značaj ločenega sistem. To pomeni, da po enem kanalu teče komunalna odpadna voda in po drugem kanalu padavinska odpadna voda.

 

Poleg kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje na čistilni napravi Vrhnika je zgrajen še del kanalizacijskega omrežja v Bevkah, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo (MKČN) Bevke – Mah v velikosti 150 PE.

Kontakt

T: 01 750 29 70 

GSM: 031 719 038

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038