Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv podjetja: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Skrajšan naziv: JP KPV, d.o.o.
Sedež oz. poslovni naslov podjetja: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Direktor: dr. Boštjan Aver 
Naslov elektronske pošte: info@kpv.si
Spletna stran: www.kpv.si
Telefon: 01 7502 950
Telefaks: 01 7502 951
Glavna dejavnost: E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Matična številka: 5015707000
Identifikacijska številka za DDV: SI75879611
Številka transakcijskega računa NLB: SI56 0202 7001 1262 773
Številka transakcijskega računa SKB: SI56 0311 2100 0195 321
Številka vpisa v sodni register: VL 10129800
Osnovni kapital: 401.095,62 EUR
Število zaposlenih: 80
Dostopnost kataloga na spletnem naslovu:
http://www.kpv.si/podjetje/katalog-informacij-javnega-znacaja 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

a.) Predstavitev

Ustanoviteljice družbe: Občina Vrhnika s 66,17 %, Občina Borovnica z 18,50 % in Občina Log – Dragomer s 15,33 % poslovnim deležem.

 

Delujemo na področju treh občin

 • Borovnice, 
 • Log - Dragomerja in 
 • Vrhnike. 

 

Naše osnovne dejavnosti segajo na področje izvajanja naslednjih lokalnih gospodarskih javnih služb:

 

Poleg tega izvajamo tudi druge storitve, predvsem s področja:

 

Kontakti 

 

b.) Organi podjetja

 

 

Skupščino sestavljajo župani občin ustanoviteljic:

 • predsednik Daniel Cukjati (Občina Vrhnika),
 • član Peter Črnilogar (Občina Borovnica),
 • član Miran Stanovnik (Občina Log - Dragomer).

 

Nadzorni svet sestavljajo:

 • predsednik Gregor Danev (predstavnik Občine Vrhnika)
 • namestnica Nataša Trček (predstavnica Občine Borovnica)
 • član Andrej Jurjevčič (predstavnik Občine Vrhnika) 
 • članica Martina Gabrijel (predstavnica delavcev) in
 • član Primož Štalec (predstavnik delavcev)


Revizijsko komisijo sestavljajo: 

 • predsednik Andrej Jurjevčič (predstavnik Občine Vrhnika)
 • članica Nataša Trček (predstavnica Občine Borovnica) 
 • zunanji revizor Rok Hajduković 

 

c.) Kontaktni podatki odgovorne osebe za informacije javnega značaja

Pristojna oseba:

Primož Jurca, vodja Sektorja za splošne zadeve in digitalizacijo
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
T: 01 750 29 80
E: info@kpv.si

 

d.) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti s področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra)

http://www.kpv.si/zakonodaja

 

e.) Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov

Nina Zajec

T: 01 750 29 52
E: dpo.pooblascenec@kpv.si

 

3. Dostop do informacij javnega značaja 

Za dostop do informacij javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo lahko posredujete vlogo na naslov Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, pišete na e-naslov info@kpv.si, kličete na telefonsko številko 01 750 29 60 ali osebno pridete v tajništvo podjetja v času uradnih ur. Želeno informacijo vam bomo posredovali v zakonitem roku.

Kontakt

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si