Oskrba s pitno vodo

Osnovna naloga JP KPV, d.o.o., kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju občin Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnika.

Osnovna naloga podjetja je varna oskrba s pitno vodo znotraj katere se izvajajo aktivnosti rednega vzdrževanje vodovodnega sistema, sledenje, odkrivanje in odpravljanje okvar na sistemu in s tem zmanjševanje vodnih izgub

Zadostno količino pitne vode zagotavljamo preko štirih ločenih vodovodnih sistemov.

 

Vodni sistem Vrhnika-Borovnica-Log-Dragomer 

Glavni vir oskrbe s pitno vodo je Borovniški vršaj, iz katerega črpamo vodo več kot 60 m globoko pod nivojem Ljubljanskega barja. Glavno zajetje pitne vode sestavljajo trije vodnjaki s potopnimi črpalkami (VB 3, VB 5 in VB 6). Z vodo iz Borovniškega vršaja preko razvodnega omrežja, vodohranov in vmesnih prečrpališč oskrbujemo potrošnike v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.

 

Vodni sistem Zaplana 

Zajema naselja na področju spodnje in zgornje Zaplane. Voda se zagotavlja iz zajetja Gačnik s skupnim pretokom vode 2 - 4 l/s in vrtine Zaplana s pretokom vode 1,0 l/s.

 

Vodni sistem Pokojišče

Zajema naselja Padež, Pokojišče in Zavrh. Vir napajanja je vrtina Pokojišče, ki zagotavlja pretok vode 0,4l/s.

 

Vodni sistem Ligojna

Zajema naselji Mala Ligojna in Velika Ligojna. Vir napajanja je vrtina Lipalca, ki zagotavlja pretok vode 2,8l/s.

 

Zaradi dnevne neenakomernosti porabe vode so v sistem vključeni vodohrani, ki delujejo kot izravnalniki porabe vode s skupno 3610 m3 prostornine, to je cca 70 % dnevno načrpane vode.  

Sistem je zasnovan tako, da v času nizke tarife električne energije načrpamo maksimalno možno količino vode v vodohrane. Kadar je poraba manjša - ponoči, vodo akumuliramo v vodohranih. Ob času večje porabe pa poleg vode, ki jo črpamo iz črpališč, v sistem priteka tudi voda iz vodohranov. 

Višje ležečim odjemalcem zagotavljamo vodo preko vmesnih prečrpališč in vodohranov. 

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si

Priključitev na vodovod

T: 01 750 29 70