Civilna zaščita

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

 

Občinski štabi Civilne zaščite občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika imajo svoje predstavnike tudi na vrhniški komunali. Pravi namen in dejansko izvajanje JP KPV, d.o.o. v primeru naravne nesreče je nuditi tehnično in strokovno pomoč gasilcem pri reševanju ljudi in premoženja, ter izvajanje osnovne dejavnosti JP KPV, d.o.o. v izrednih razmerah. To je:

  • zagotavljanje vodooskrbe, 
  • usposobitev prevoznosti javnih cest, 
  • delovanje sistema javne kanalizacije in 
  • oskrba s plinom.

 

Največja naravna nesreča v zadnjih letih je bil žled v februarju 2014. Takrat je bila JP KPV, d.o.o. s svojimi kooperanti intenzivno dejavna okoli deset dni, nato pa še več kot 1 mesec na izvajanju prevoznosti občinskih cest. Tu so bili zaposleni na JP KPV, d.o.o. izpostavljeni največji nevarnosti do sedaj.

 

V obdobju med 2010 in 2014 je bilo zaradi naraslih vod večkrat potrebno polniti vreče s finim peskom. Te so uporabili občani za zaščito pred poplavno vodo svojih objektov. Običajno je bilo z naraslimi vodami, posebno v času žleda, potrebno pravočasno očistiti vejevje, ki se je nabralo pred mostovi in večjimi propusti, da voda ni prelila in odnesla delov vozišč. 

 

Na območju Smrečja se ob javnih cestah pojavljajo tudi plazovi in prav v zadnjih nekaj letih jih je bilo največ. Intervencijsko smo vedno najprej izvedli prevoznost, kasneje pa sanirali spodnje robove cestišč.

 

Pri vseh večjih nesrečah, predvsem prometnih smo vedno prisotni z:

  • ureditvami cestnih zapor, 
  •  preusmeritvijo prometa, 
  • uporabo absrberja v primeru razlitja olja in 
  • pometanju vozišč.

Kontakt

T: 01 750 29 50 
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si