Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi s preračuni cen

Zakaj so se cene spremenile?
Katere so najpomembnejše spremembe preračuna cen?
Zakaj toliko različnih postavk na računih?
Čemu je namenjena omrežnina?
Ali so cene določene javne službe enotne v vseh občinah na področju vrhniške komunale?
Ali so katere od novih cen subvencionirane?
Kako je sestavljena cena oskrbe s pitno vodo?
Kako je sestavljena cena odvajanja odpadne vode?
Kako se je spremenila cena Ravnanja z odpadki?
Kaj pomenijo posamezne postavke na mesečni položnici?

 

Zakaj so se cene spremenile?

 

V začetku leta 2013 je bila uveljavljena nova vladna uredba [1] Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 87/2012), ki je bistveno spremenila način oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanja z odpadki). Izvajalce javnih služb in pristojne občinske organe navedena uredba zavezuje, da uskladijo občinske odloke in prilagodijo cene najkasneje do 31. marca 2014. Zaradi navedenega smo morali tudi v našem podjetju pripraviti elaborate s preračuni cen in jih predložiti v potrditev pristojnim občinskim svetom.

Omenjena uredba predpisuje tudi redno letno preverjanje skladnosti zaračunanih predračunskih cen z dejansko uresničenimi stroški. Prav to je (poleg širitve infrastrukturnega omrežja) pomemben razlog, da se bodo cene tudi v prihodnje pogosteje usklajevale oziroma spreminjale.

 

Na vrh


Katere so najpomembnejše spremembe metodologije izračuna cen?

Postavke na računih so bistveno bolj razčlenjene kot v preteklosti. Na drugi strani so nekatere sestavine cene, ki so bile prej prikazane posebej, združene z drugimi postavkami. Tako je vodno povračilo postalo sestavni del cene vodarine, števnina je vključena v omrežnino. Pri ravnanju z odpadki je cena prikazana ločeno za vsako od sestavin javne službe.

Za uporabnike, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, je uvedena nova storitev, to je storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Do marca 2014 so uporabniki čiščenje grezničnega blata plačevali neposredno po praznjenju greznice ali MKČN (glede na količino odpeljanega grezničnega blata). Od takrat se ta storitev obračunava akontativno, glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. To pomeni, da se ta storitev zaračuna na vsakomesečni položnici, ob samem praznjenju greznice oz. MKČN pa uporabnik ne plača nič. Od 1. marca 2016 se je prej enotna cena teh storitev razdelila na stalni (fiksni) del, ki predstavlja omrežnino čistilne naprave na kateri se čisti blato, in spremenljivi (variabilni) del, ki nadomešča stroške, povezane s praznjenjem grezničnega mulja.

 

Kadar se poraba vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se cena zaračuna glede na število stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

Bistveno je spremenjena lestvica za določitev faktorjev omrežnine (spremenjena so predvsem razmerja med posameznimi tarifnimi skupinami – bolj so obremenjeni vodomeri večjega premera)

 

Cene so oblikovane na podlagi pričakovanih stroškov prihodnjega obračunskega obdobja. Oblikovane so torej predračunske cene posameznih storitev. Izvajalci gospodarskih javnih služb so zavezani, da enkrat letno preverjajo skladnost predračunskih cen z dejanskimi. Vse razlike (v plus ali v minus) je treba upoštevati pri izračunu nove predračunske cene, torej cene za naslednje obdobje. To pomeni, da najkasneje po izdelavi zaključnega računa za preteklo leto primerjamo, ali so cene, ki smo jih zaračunavali v prejšnjem letu, skladne z dejansko doseženimi, upravičenimi stroški. V primeru odstopanj višjih od +/- 10 %, pristojnim občinskim organom predložimo v potrditev spremenjene cene. Če so razlike manjše od +/- 10 %, se prenašajo v naslednje obdobje. Za uravnavanje cen se lahko izvede tudi poračun v enkratnem znesku, in sicer pred zaključkom leta ali v prvem trimesečju po zaključku leta.

 

 

Na vrh

 

Zakaj toliko različnih postavk na računih?

V okviru vladne uredbe, ki je predpisala način oblikovanja cen, so tudi določbe o obveznem izpisu postavk na računu za storitve javnih služb. S tem naj bi se zagotovilo, da bo iz računov jasno razvidna cena posamezne javne službe, ločeno za spremenljivi (variabilni) oziroma za stalni (fiksni) del cene. 

Na vrh


Čemu je namenjena omrežnina?

Omrežnina* predstavlja stalni (fiksni) del cene javne službe in je namenjena kritju stroškov najemnine za sredstva javne infrastrukture, ki ga naše podjetje plačuje lastnikom infrastrukture, torej občinam, in še nekaterih drugih stroškov, povezanih z infrastrukturo. Višina najemnine in s tem tudi omrežnine, se oblikuje na podlagi določb Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 87/2012 in naprej). Zbrana sredstva iz naslova najemnine lastniki (torej občine) namenijo za nove naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo objektov javne infrastrukture.

 

*pri odpadkih se stalni del cene imenuje stroški javne infrastrukture

Na vrh

 

Ali so cene določene javne službe enotne v vseh občinah na področju vrhniške komunale?

Ne. Vsaka občina samostojno odloča o cenah posameznih javnih služb na svojem območju. Izjemi sta dejavnost ravnanja z odpadki in storitev praznjenja greznic, ki ju obravnavamo kot skupni oskrbovalni sistem vseh treh občin, zato je cena enotna za vse uporabnike z območja naše komunale.

Na vrh

 

Ali so katere od novih cen subvencionirane?


Da. O višini subvencije odloča vsaka občina samostojno. Trenutno so subvencije naslednje:

Oskrba s pitno vodo: ni subvencije,

Odvajanje odpadne vode: ni subvencije,

Čiščenje odpadne vode: Občina Vrhnika delno subvencionira omrežnino gospodinjstvom.

Ravnanje z odpadki: Občina Log - Dragomer subvencionira strošek ravnanja z odpadki velikim družinam.


Na vrh

 

Kako je sestavljena cena oskrbe s pitno vodo?

Ceno oskrbe s pitno vodo sestavlja :

- vodarina (spremenljivi del cene), ki predstavlja kritje za stroške izvajanje storitev in vključuje tudi stroške vodnih povračil (prej je bilo to posebej prikazano na položnici),

- omrežnina (stalni, fiksni del cene), ki predstavlja kritje stroškov najemnine za infrastrukturo in nekaterih drugih stroškov infrastrukture (zavarovanja, odškodnin, plačila za vodno pravico…) in vključuje tudi stroške menjave vodomerov (do sedaj števnina) in stroške intervencijskih posegov na priključkih (lomi, okvare) oziroma obnove priključkov.


Na vrh

 

Kako je sestavljena cena odvajanja odpadne vode?

Cena odvajanja odpadne vode je sestavljena takole:

a)   Za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijo:

-        cena storitve odvajanja odpadne vode (spremenljivi del cene), ki je vezana na porabljeno vodo,

-      omrežnina – odvajanje odpadne vode (stalni, fiksni del cene),  ki je namenjena kritju stroškov najemnine za infrastrukturo in nekaterih drugih stroškov infrastrukture (zavarovanja, odškodnin…).

 

a)   Za uporabnike, ki se jim odpadne vode odvajajo na čistilno napravo:

Poleg postavk iz točke a) se tem uporabnikom zaračuna še postavke, povezane s čiščenjem odpadne vode, to je:

-      ceno storitve čiščenja – spremenljivi (variabilni) del cene, ki je vezan na porabljeno vodo in

-      omrežnino čiščenja odpadne vode – stalni (fiksni) del cene, ki je vezan na velikost vodomera.

 

b)   Za uporabnike, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in se jim odpadne vode odvajajo v greznice ali MKČN:

-     omrežnina – greznice in MKČN (stalni, fiksni del cene),  ki je namenjena kritju dela stroškov najemnine za čistilno napravo na kateri se čisti greznično blato (zaračuna se glede na velikost vodomera),

-   cena storitve praznjenja greznic in MKČN (zaračuna se glede na porabljeno količino vode),

Storitve praznjenja greznic obravnavamo kot skupni oskrbovalni sistem vseh treh občin, torej je cena enotna za vse uporabnike na našem območju.

V primeru, da na objektu ni merjenega odjema vode, se storitev obračuna po osebi, in sicer po normativu 0,15 m3/osebo/dan.

Vsi uporabniki poleg tega plačajo še okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadne vode (glede na dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo). Višina je določena glede na to, kam se odvajajo odpadne vode. Če se odvajanje konča na čistilni napravi z ustrezno stopnjo čiščenja, se plača samo 10 % polne cene dajatve (to je 0,0528 €/m3), ostalim pa je zaračunana polna dajatev, to je 0,5283 €/m3.


Na vrh

 


 

 

Kako se je spremenila cena Ravnanja z odpadki?


Za to dejavnost, ki jo obravnavamo kot skupni oskrbovalni sistem, vse tri občine določijo enotno ceno.

S 1. marcem 2014 se v celoti gledano cena za povprečno gospodinjstvo ni spremenila. Bistveno pa je spremenjena struktura cene oziroma prikaz cen na računih.

Cena se je morala glede na Uredbo oblikovati ločeno za vsako od dejavnosti v okviru ravnanja z odpadki (ločeno za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in zbiranje bio odpadkov, oziroma za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov). Prav tako je bilo treba ceno ločiti na stalni, fiksni del (stroške javne infrastrukture) in na spremenljivi del (ceno storitve).

Nadalje se je spremenila tudi merska enota za katero je prikazana cena. Namesto litrov mora namreč biti cena po novem izražena v kg. Pri tem pa je pomembno poudariti, da smo pri izračunu še vedno izhajali iz normativa 30 litrov / osebo / mesec, ki smo jo z upoštevanjem faktorja prerazporeditve mase na prostornino, pretvorili v kilograme. Število oseb predstavlja število vseh, ki imajo na določenem naslovu prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Od začetka leta 2016 je pri ravnanju z odpadki uveljavljena pomembna sprememba. Na podlagi v vseh treh občinah ustanoviteljicah sprejetih odlokov, je koncesija za izvajanje dveh gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki, to je obdelave in odlaganja odpadkov prenesena na ljubljanski RCERO oziroma podjetju Snaga d.o.o., ki je tudi oblikovala (občinski sveti občin pa potrdili) nove cene teh dveh dejavnosti. Za zagotovitev uporabnikom prijaznejšega servisa, se jim še vedno izda enotni račun za vse storitve ravnanja z odpadki s strani naše komunale, kar pomeni, da v tem delu delujemo kot agent ter obdelavo in odlaganje zaračunamo v imenu in za račun družbe Snaga d.o.o.

Podrobnejši prikaz cen posameznih storitev si poglejte na naši spletni strani, v zavihku Ceniki: http://www.kpv.si/ceniki


Na vrh

 

Kaj pomenijo posamezne postavke na mesečni položnici?

Oskrba s pitno vodo

1.    vodarina
2.    omrežnina

Vodarina predstavlja spremenljivi del cene, ki krije stroške izvajanja javne službe. Združuje prejšnje postavke: stroški vodarine, vodno povračilo zaradi vodnih izgub in osnova vodnega povračila. Vodarina se zaračuna glede na porabljeno količino vode (v m3).

Omrežnina predstavlja stalni del cene, ki poleg stroškov javne infrastrukture krije tudi stroške menjav vodomerov (prejšnja števnina) in intervencijskih posegov oziroma obnov priključkov. Zaračuna se glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera. Če priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Pri odvajanju in čiščenju odpadne vode so na računu lahko naslednje postavke:

1.    cena storitve – odvajanje odpadne vode,
2.    omrežnina – odvajanje odpadne vode,
3.    cena storitve – greznica/MKČN,
4.    cena storitve – čiščenje odpadne vode,

5. okoljska dajatev za odpadne vode.

Cena storitve – odvajanje (in čiščenje) odpadne vode predstavlja spremenljivi del cene, ki krije stroške izvajanja javne službe (odvajanja in čiščenja odpadne vode). Obračuna se glede na porabljeno količino pitne vode.

Omrežnina – odvajanja (in čiščenja) odpadne vode predstavlja stalni del cene, ki je namenjena kritju stroškov javne infrastrukture (kanalizacije in čistilne naprave). Uporabnikom se obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera. Če priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20.

Cena storitve – praznjenje greznic/MKČN: to je nova storitev, ki se zaračuna vsem, ki imajo greznice ali male komunalne čistilne naprave (MKČN). Do sedaj so uporabniki čiščenje grezničnega blata plačevali neposredno po praznjenju greznice ali MKČN (glede na količino odpeljanega grezničnega blata). Po novem se ta storitev obračunava akontativno, glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN. To pomeni, da se ta storitev zaračuna na vsakomesečni položnici, ob samem praznjenju greznice oz. MKČN pa se ne zaračuna več. Kadar se poraba vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se cena obračuna glede na število stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

Okoljska dajatev se obračuna v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda  (ni sprememb). Zaračuna se vsem uporabnikom z našega območja, razen izjem, ki jih določa omenjena uredba . Tistim, ki so priključeni na javne čistilne naprave ali imajo lastne MKČN, se okoljska dajatev zniža za 90 %.

Vsem, ki so priključeni na javno kanalizacijo se obračunajo naslednje postavke:


-    cena storitve – odvajanje odpadne vode (do sedaj drugi stroški - odvajanje),
-    omrežnina – odvajanje odpadne vode in
-    okoljska dajatev*.

 

Vsem, ki sem jih odvajanje odpadne vode zaključi na čistilni napravi, se poleg postavk iz prejšnjega odstavka zaračunajo še:

-          Cena storitve – čiščenje odpadne vode

-          Omrežnina – čiščenje odpadne vode.

 

Vsem, ki niso priključeni na javno kanalizacijo oziroma imajo greznice in lastne MKČN, se zaračunajo naslednje postavke:

-          omrežnina – greznic oz. MKČN**  

-          cena storitve – praznjenje greznic/MKČN**,

-          okoljska dajatev*.

 

*Ur. l. RS 104/09
Kmetom, ki imajo ločene vodomere v hlevih te dajatve ni treba plačevati – velja le za porabo v hlevu

**Kmetijska gospodarstva so lahko pod določenimi pogoji oproščena plačevanja teh storitev.

Obrazce vlog za uveljavljanje teh pravic najdete tu http://www.kpv.si/obrazci/odvajanje-in-ciscenje

 

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Pri ravnanju z odpadki so na računu naslednje postavke:

1.    Zbiranje komunalnih odpadkov:
-    cena javne infrastrukture in
-    cena storitve.
2.    Zbiranje bioloških odpadkov:
-    cena storitve.
3.    Obdelava komunalnih odpadkov:

-          cena javne infrastrukture

-          cena storitve.

4.    Odlaganje komunalnih odpadkov:

 

-          cena javne infrastrukture

-          cena storitve.

Cena storitve predstavlja spremenljivi del cene, ki krije stroške izvajanja javne službe.
Cena javne infrastrukture predstavlja stalni del cene, ki krije stroške najema javne infrastrukture.

 

 

 

 

Na vrh

 

 

 

 

Kontakt

 T: 01 750 29 70 

GSM: 031 719 038
E: informacijska@kpv.si