Male komunalne čistilne naprave do 50 PE

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) se uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode tam, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja.

Na poseljenih območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in se po Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode ne nahajajo na območju, na katerem je do leta 2021 predviden javni kanalizacijski sistem, morajo lastniki stavb v skladu z veljavno zakonodajo do konca leta 2021 zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi ali izjemoma v nepretočni greznici na svoje stroške. 

 

Izbira ustrezne MKČN

Mala komunalna čistilna naprava s kapaciteto, manjšo od 50 PE (1 PE je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba), je nezahteven gradbeni objekt in mora delovati v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/2015).

 

Lastnik objekta, ki je od javne kanalizacije oddaljen več kot 100 m, mora za komunalno odpadno vodo zagotoviti čiščenje v: 

 • MKČN tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti (kemijska potreba po kisiku < 200 mg/l), če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska MKČN (npr. rastlinska MKČN),
 • tipski MKČN (skladna s standardom SIST EN 12566-3), za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK,
 • MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:

-    predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo,
-    filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali
-    sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo,

 • MKČN za eno ali dvostanovanjske stavbe, sestavljeno iz enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica) iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje (SIST EN 12566-6), filtracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-5) ali infiltracijo (SIST-TP CEN/TR 12566-2) in ustreza pogojem, da:
  - njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3
  - ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice in
  -  je izvedena tako, da je zagotovljena njena vodotesnost in odzračevanje in
  -  je zagotovljeno predpisano ravnanje z blatom.
 • - nepretočni greznici, kjer je čiščenje odpadne vode neizvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m in podobno)
  - če se odpadna voda odvaja posredno v podzemno vodo na zakraselem območju ali območju, kjer ni mogoče zagotoviti odvajanja prek zadostne plasti nezasičene cone vodotesnika, ki zagotavlja preprečevanje vnosa onesnaževal v podzemno vodo, je potrebno zagotoviti ponikanje prek objekta za ponikanje. Med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode se mora nahajati plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrirnega materiala debeline najmanj 1m.
   

Pri izbiri ustrezne male komunalne čistilne naprave je poleg učinka čiščenja in tehničnih lastnosti potrebno upoštevati tudi:

 • pričakovano življenjsko dobo MKČN,
 • njene obratovalne stroške,
 • servisiranje in
 • strokovno pomoč.

Ker je ponudba MKČN do 50 PE na tržišču velika, bi vas radi opozorili, da vse naprave ne ustrezajo zahtevanim standardom.
 

V pomoč pri izbiri ustrezne male komunalne čistilne naprave ima Gospodarska zbornica Slovenije na svoji spletni strani objavljen seznam tipskih MKČN ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo in za katere so proizvajalci, dobavitelji oz. prodajalci MKČN naročili objavo na javno dostopnih spletnih straneh Zbornice komunalnega gospodarstva.

 

Naloge upravljavca po vgradnji MKČN

 • Upravljalec mora JP KPV obvestiti o začetku obratovanja MKČN najkasneje v 15 dneh po zagonu.
 • Upravljalec ne prej kot 3 mesece in najpozneje 9 mesecev po zagonu naprave, pri pooblaščenem izvajalcu naroči prve meritve (vzorči se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN) Seznam izvajalcev je dosegljiv na tej povezavi.
 • Upravljalec rezultate analize najpozneje 30 dni od prejetja skupaj z izpolnjenim obrazcem »poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo, manjšo od 50 PE« (obrazec je dostopen na tej povezavi), posreduje JP KPV. Za tipske naprave je obvezna priloga izjava o lastnostih (oz. skladnosti) MKČN.
 • Uporabniku se z naslednjim mesecem od prejetja poročila zniža okoljska dajatev za 90%.
 • Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsako tretje leto), JP KPV opravi pregled delovanja MKČN in izdela poročilo o pregledu.
  Cena izdelave poročila o pregledu je vključena v ceno storitve povezano z greznicami in MKČN.

Upravljalec MKČN mora hraniti naslednjo dokumentacijo, ki jo mora predložiti v vpogled ob pregledu MKČN:

 • izjavo o lastnostih (oz. skladnosti) MKČN s standardi v slovenskem jeziku, če gre za tipsko MKČN;
 • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok)
 • poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo, manjšo od 50 PE
 • tehnično dokumentacijo (navodila za vzdrževanje in obratovanje v slovenskem jeziku);
 • dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi;
 • podatke o ravnanju z blatom;
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev delovanja.

Parametri, ki jih je potrebno upoštevati pri prvih meritvah iztoka iz MKČN

Pri mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, se v okviru prvih meritev izvedejo analize naslednjih parametrov:

 • kemijska potreba po kisiku (KPK) in biokemijska potreba po kisiku (BPK5), če gre za malo komunalno čistilno napravo na območju izven meja aglomeracij ali v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, ali če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki je na dan 31. december 2015 veljala za obstoječo,
 • kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5), neraztopljene snovi in amonijev dušik, če gre za malo komunalno čistilno napravo, vgrajeno po 31. decembru 2015 v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, odpadna voda pa se ne odvaja v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja,
 • kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5), neraztopljene snovi, amonijev dušik, celotni fosfor in celotni dušik, če gre za malo komunalno čistilno napravo, vgrajeno po 31. decembru 2015 v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, odpadna voda pa se odvaja v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja.

 

Znižanje okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode v ustrezno čistilno napravo

Osnova za znižanje okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode v ustrezno čistilno napravo je poročilo o prvih meritvah male komunalne čistilne naprave. Na podlagi le te se dajatev zniža v prvem zaključenem obračunskem obdobju po datumu izdelave poročila. Dajatev se zniža za 90 %, kar pomeni, da končna obračunska vrednost znaša 0,0528 €/m3 porabljene pitne vode.   

 

Čiščenje primarnega usedalnika male komunalne čistilne naprave

Priporočljivo je praznjenje primarnega usedalnika vsaj enkrat letno oz. po navodilih proizvajalca. Pri odstranjevanju blata je pomembno, da se odvečnega blata iz MKČN ne izčrpa v celoti, temveč ga ¼ volumna posode ostane v napravi (odvisno od tipa naprave). 

Storitev čiščenja primarnega usedalnika MKČN se obravnava enako kot storitev praznjenja greznic.

Kontakt

T: 01 750 29 70 

GSM: 031 719 038

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038