Hramba zapuščenih vozil

Za zapuščeno vozilo velja vozilo, ki je nerabno oz. zavrženo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov oz. ni skladiščeno v skladu z državnim predpisom o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili.

 

Nadzor nad zapuščenimi vozili izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo s sedežem Vrhniki, ki na zapuščeno vozilo po prijavi ali uradni dolžnosti nalepi pisno obvestilo, da se mora vozilo v treh dneh odstraniti.

Če je po treh dneh vozilo še vedno na istem mestu, mestni redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na varovan prostor na področje JP KPV, d. o. o. Odstranitev se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila. V primeru, da se lastnika ne da ugotoviti, se račun izstavi naročniku (občini). 

 

Zapuščeno vozilo se hrani na JP KPV, d. o. o., največ 3 mesece od dneva, ko je bilo pripeljano. Po preteku 3-eh mesecev lahko JP KPV, d.o.o.  vozilo proda ali uniči. Stroški hrambe bremenijo lastnika vozila.

Kontakt

Bojan Žagar
T: 01 750 29 79
E: info@kpv.si