Hramba zapuščenih vozil

Zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu z vozili in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno oz. zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.

 

Nadzor nad zapuščenimi vozili izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo s sedežem Vrhniki, ki na zapuščeno vozilo po prijavi ali uradni dolžnosti nalepi pisno obvestilo, da se mora vozilo v treh dneh odstraniti.

Če je po treh dneh vozilo še vedno na istem mestu, mestni redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na varovan prostor na področje JP KPV, d. o. o. Odstranitev se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila. V primeru, da se lastnika ne da ugotoviti, se račun izstavi naročniku (občini). 

 

Zapuščeno vozilo se hrani na JP KPV, d. o. o., največ 3 mesece od dneva, ko je bilo pripeljano. Po preteku 3 mesecev lahko JP KPV, d. o. o.,  vozilo uniči ali proda. Stroški hrambe bremenijo lastnika vozila.

Kontakt

Bojan Žagar
T: 01 750 29 79
E: info@kpv.si