Ob izgubi svojca

Kako postopati v primeru smrti na domu, v bolnišnici ali domu starejših občanov?

Smrt na domu

Svojci umrlega morajo o smrti na območju občine Vrhnika obvestiti dežurnega zdravnika, oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. 

Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti. Na to morajo svojci poklicati izvajalca pogrebnih storitev ali center za obveščanje 112 in se dogovoriti za prevoz pokojnika. 

Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročimo potrdilo o smrti pokojnika in njegov osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Ko je pokojnik prepeljan v pokopališke prostore, lahko svojci naročijo pogreb. 

Pokojnik ne sme do pogreba ležati doma (Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti Ur.l. RS 6/99), razen če mrliške vežice na pokopališču ni, se posmrtni ostanki umrlih čuvajo na krajevno običajen način. 

 

Smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

Po obvestilu svojcem (telefonsko, telegram) o nastopu smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, pa prevzamejo pokojnikove stvari na upravi doma. 

Posmrtni ostanki varovancev Doma upokojencev na Vrhniki, ki bodo pokopani na pokopališčih v drugih občinah ali krajevnih skupnosti, se lahko do prevoza čuvajo v mrliški vežici doma upokojencev. 

 


Pogrebnina in posmrtnina 

Novost, ki stopi v veljavo s 1. januarjem 2014, sta tudi pravici do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba in do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana - nekdanja pogrebnina in nekdanja posmrtnina, ki nista več pravici iz zdravstvenega zavarovanja. 

Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 265,22 evrov. 

Pogrebnina pa je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Do te pomoči je upravičena samska oseba, ki poskrbi za pogreb in ima dohodke, ki so nižji od 606 evrov (višina praga tveganja revščine), ali družina, katere dohodki ne presegajo 909 evrov (višina praga tveganja revščine za družino). Pri tem se v dohodke ne štejejo denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, državna štipendija. Izredna denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša 530 evrov. 

Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca. Ti dve pomoči se ne upoštevata v postopkih dedovanja. Vloge na CSD se lahko oddajajo samo v primeru uveljavljanja pravice po pokojniku, ki je umrl od vključno 1. 1. 2014 dalje. 

 

Kontakt

T: 01 750 29 70

Pokopališke storitve
GSM: 031 716 176

Spletna stran