Navodila za uporabo in vzdrževanje vodovodnega priključka

Zaradi boljše informiranosti podajamo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda, katerega upravlja JP KPV, d.o.o., nekaj pojasnil oziroma navodil za uporabo in vzdrževanje vodovodnega priključka.

 

Kaj je vodovodni priključek?

Vodovodni priključek (hišni priključek) je vodovodna inštalacija, ki poteka od priključnega ventila na sekundarnem razvodnem vodu do ventila za obračunskim vodomerom.

 

Kdo financira izgradnjo priključka?

Priključek se izvede na stroške uporabnika, vzdržuje pa ga upravljavec vodovoda na stroške uporabnika.

 

Kdaj je potrebno obnoviti vodovodni priključek?

Vodovodni priključek je potrebno obnoviti, če:

  • dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost vodooskrbe,
  • če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov ali v primeru rekonstrukcije javnega vodovoda,
  • ko se izvajajo vsa obnovitvena dela javne infrastrukture,
  • najkasneje pa je potrebno vodovodni priključek obnoviti po 30 letih.

 

Na kaj moramo biti pozorni pri vodovodnem priključku?

  • Cestna kapa priključnega ventila mora biti stalno vidna in dostopna. Za dostopnost in vidnost mesta je odgovoren uporabnik.
  • Na trasi vodovodnega priključka ni dovoljena izgradnja podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje dreves in podobno.
  • Na trasi vodovodnega priključka ni dovoljen dodatni nasip oz. dovoz materiala, kakor tudi ne odstranjevanje in s tem zmanjševanje globine priključka.

 

Na kaj moramo biti pozorni v zimskih mesecih?

V zimskih mesecih je potrebno zagotovili  ustrezno toplotno izolacijo vodomernega jaška in občasen pretok vode, da ne pride do poškodb zaradi zmrzali. Jašek mora biti kljub temu vedno dostopen, tako da je možno nemoteno odčitavanje porabe vode.

 

Kaj je vodomerni jašek?

Vodomerni jašek se namesti zunaj  objekta in to na najbližji točki lastnikove parcele, ki je oddaljena od javnega vodovoda. Jašek mora imeti urejeno odvodnjavanje

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si

Priključitev na vodovod

T: 01 750 29 70