Postopek izvedbe priključitve na javni kanalizacijski sistem


Postopek izvedbe priključitve na javni kanalizacijski sistem poteka po naslednjih točkah:

  • S strani izvajalca javne službe (JP KPV, d.o.o.) je potrebno pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo oziroma soglasje k spremembi kanalizacijskega priključka. V primeru, da gre za priključitev novogradnje investitor soglasje za priključitev pridobi ob izdaji pozitivnega mnenja v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. V primeru, da gre za priključitev obstoječega objekta ali spremembo kanalizacijskega priključka, mora lastnik na JP KPV, d.o.o. podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev obstoječega objekta na javni kanalizacijski sistem oz. vlogo za spremembo kanalizacijskega priključka (sprememba priključnega mesta) na javni kanalizacijski sistem.

  • Po pridobitvi ustreznega soglasja je izvajalcu javne službe (JP KPV, d.o.o.) potrebno podati Zahtevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (za Log - Dragomer: Zahtevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje - Log - Dragomer).

  • Na podlagi vloženega zahtevka se investitor z izvajalcem javne službe (JP KPV, d.o.o.) dogovori za ogled mesta priključevanja. Termin ogleda je potrebno predhodno dogovoriti preko telefona (01 750 29 70, 031 719 038) ali preko elektronske pošte informacijska@kpv.si.

  • Na podlagi ugotovitev terenskega ogleda investitor lahko prične z izvedbenimi deli vezanimi na priključitev objekta na javni kanalizacijski sistem. Sam priklop/poseg na javni kanalizacijski sistem sme izvesti samo izvajalec javne službe (JP KPV, d.o.o.), medtem, ko ostala dela pri izvedbi hišnega priključka in zunanji interni kanalizaciji lahko opravi investitor v lastni režiji.

  • Pred zasipom mora izvajalec javne službe (JP KPV, d.o.o.) opraviti ogled izvedbe celotne priključitve na javni kanalizacijski sistem, izdelati izvedbeno skico ter poskrbeti za vnos podatkov v evidence izvajalca javne službe (JP KPV, d.o.o.). Po opravljenem terenskem ogledu izvajalec javne službe (JP KPV, d.o.o.) izstavi potrdilo o izvedenih aktivnostih (DN) – pregled izvedbe priključitve, izdelava skice priključka, vnos v evidence. Strošek izvedenih aktivnosti bremeni investitorja.


V kolikor investitor naroči izvedbo del kanalizacijskega priključka v celoti izvajalcu javne službe (JP KPV, d. o. o.), le ta predhodno izdela ponudbo za izvedbo del, k delu pa v skladu z razpoložljivostjo kapacitet za izvedbo del, pristopi, ko investitor pisno potrdi ponudbo.


Soglasje za priključitev na javni kanalizacijski sistem oz. soglasje k spremembi kanalizacijskega priključka

Soglasje za priključitev na javno kanalizacijo oziroma soglasje k spremembi kanalizacijskega priključka, izdano s strani izvajalca javne službe (JP KPV, d.o.o.) je pogoj za izvedbo ali spremembo priključka obstoječega objekta na javni kanalizacijski sistem.

Za izdajo ustreznega soglasja zaprosi lastnik objekta, ko se odloči za priključitev obstoječega objekta na javni kanalizacijski sistem. K vlogi za izdajo soglasja za priključitev obstoječega objekta oz. vlogi za izdajo soglasja k spremembi priključka je potrebno predložiti:

  • pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje legalnost gradnje,
  • dokazilo o lastništvu,
  • projekt izvedbe kanalizacijskega priključka*,
  • potrdilo o plačanem komunalnem prispevku (v primeru obročnega pačila potrdilo Občine, da dovoli priključitev pred dokončnim plačilom).

*K vlogi za izdajo soglasja za priključitev obstoječega objekta ali k vlogi za izdajo soglasja k spremembi priključka na javni kanalizacijski sistem investitorju ni potrebno predložiti projekta hišnega priključka v primeru, da se gradi nova ulična kanalizacija in je priključek že obravnavan v projektu nove ulične kanalizacije in je za celotno območje izdelan projekt priključkov.


Zahtevek za priključitev ali spremembo kanalizacijskega priključka

Po pridobitvi ustreznega soglasja za poseg na javno kanalizacijsko omrežje je je izvajalcu javne službe (JP KPV, d.o.o.) potrebno podati Zahtevek za priključitev ali spremembo kanalizacijskega priključka. Na podlagi vloženega zahtevka se investitor z izvajalcem javne službe (JP KPV, d.o.o.) dogovori za terenski ogled in vse nadaljnje postopke. Termin ogleda je potrebno predhodno dogovoriti preko telefona (01 750 29 70, 031 719 038) ali preko elektronske pošte informacijska@kpv.si.

Kontakt

T: 01 750 29 70 

GSM: 031 719 038

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038