Pogosta vprašanja

Kakšen je postopek za zaporo ceste? Kako pridobim dovoljenje za zaporo ceste?
Kaj delajo cestni pregledniki?
Kaj narediti v primeru prejema opozorila s strani cestnega preglednika?
Kakšen je postopek v primeru neupoštevanja opozorila cestnega preglednika?
Kaj storiti, če najdemo poginjeno hišno žival?


Kakšen je postopek za zaporo ceste? Kako pridobim dovoljenje za zaporo ceste?

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se:

  • določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, 
  • preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in 
  • čas njenega trajanja.

 

Soglasje za zaporo občinske ceste izda pristojna občina, na katero naročnik zapore vloži vlogo. Izvedbo zapore je treba naročiti na JP KPV, d.o.o., oziroma jo lahko s soglasjem JP KPV, d.o.o. izvede tudi druga usposobljena firma, ki ima reference za tako dejavnost.

Za bolj obsežno zaporo je potrebna tudi skica zapore, ki jo za občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika izdelamo na JP KPV, d.o.o. in jo je treba plačati po veljavnem ceniku.

 

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. 

Na vrh

 

Kaj delajo cestni pregledniki?

Od začetka preteklega leta imamo na JP KPV, d.o.o. tudi stalnega cestnega preglednika. Ta pregleduje ceste predvsem zaradi prometne varnosti. 

 

Najbolj pomembno je, da takoj označi nevarna mesta. Poskrbi da se intervencijsko odstranijo vse ovire ali sanirajo udori, ki bi lahko povzročili nezgodo na javni cesti. Pri večjih ovirah na cesti čimprej postavi delno zaporo ali celo označi obvoz. 

Če so potrebna na cestah večja vzdrževalna dela se obvesti pristojno Občino in se z njeno odobritvijo določi obseg nujnih vzdrževalnih del. 

 

Preglednik skrbi za stanje prometne signalizacije, da se poškodovana čimprej popravi ali zamenja. Spremlja stanje preglednosti cestnega profila. Ta se predvsem poleti z vegetacijo zmanjšuje in preglednik obvešča lastnike, da morajo zaradi preglednosti porezati živo mejo ali veje dreves. 

 

Preverja gradbena in druga dela v bližini posestnih mej z javno cesto, da lastniki sosednjih parcel ne bi preveč posegli v varovalni pas ceste ali celo v cestno parcelo. Za vsak dnevni pregled cest se napiše zapisnik o pregledu cest, kjer se zabeležijo vse posebnosti, ki so bile ugotovljena tisti dan na posamezni javni cesti.

Na vrh

 

Kaj narediti v primeru prejema opozorila s strani cestnega preglednika? 

Najbolje je, da se opozorilo čimprej upošteva in zahtevo izvrši. Najbolj pogosta zahteva je odstranjevanje/rezanje zaraslih vej ali grmovja. 

Na vrh

 

Kakšen je postopek v primeru neupoštevanja opozorila cestnega preglednika?

Čez 14 dni po prvem obvestilu preglednik vedno ponovno preveri odziv na njegovo opozorilo. Če odziva ali sodelovanja s strani lastnika ni, zadevo naprej rešuje medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Na vrh

 

Kaj storiti, če najdemo poginjeno hišno žival?

Za odstranitev poginjenih živali skrbi Veterinarska higienska služba. Telefonske številke regionalnih enot so objavljene na spletni strani VURS-a, številko dežurnega higienika pa vam lahko posredujejo tudi v klicnem centru 112.
Za naše območje je pristojna Veterinarska higienska služba, Enota Ljubljana, tel.  01 477 93 53.

Na vrh

 


Kontakt

T: 01 750 29 70