Oskrba s pitno vodo

Sporočanje stanja vodomera

Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite najkasneje do zadnjega dne v mesecu.
Kasneje posredovana stanja števca ne bodo upoštevana v tekočem obračunu.

Hvala za razumevanje.

*
*
*
Verifikacija:


Obrazca, skladna s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, veljavnim od 1.6.2018, ki se uporabljata za nove objekte:


Obrazec, ki se uporablja za vlogo za soglasje za priključitev obstoječega objekta na javno kanalizacijsko/vodovodno omrežje:


K vlogi  za izdajo soglasja za priključitev obstoječih objektov je potrebno priložiti:

  • dokazilo o lastništvu in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v solastnini
  • gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo upravne enote, v kolikor gre za objekt zgrajen pred letom 1967

V kolikor boste vlogo oziroma zahtevo posredovali po elektronski poti, jo prosimo pošljite na naslov: soglasja@kpv.si.

Kontakt

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si