Priključitev na omrežje

Postopek priključitve

Za izvedbo vodovodnega priključka ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca, ki se izda na podlagi  vloge in ustrezne dokumentacije.

 

V primeru, ko gre za novogradnjo je investitor soglasje za priključitev že pridobil ob pridobitvi gradbenega dovoljenja. V primeru, da gre za priklop obstoječega objekta, lastnik poda vlogo za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje za obstoječ objekt.

 

Pred izvedbo priključka se osebno v informacijski pisarni podjetja JP KPV, d.o.o. (ali na e-poštni naslov informacijska@kpv.si - v tem primeru mora biti zahtevek elektronsko podpisan) odda izpolnjen in podpisan obrazec Zahtevka za priključitev na javno vodovodno omrežje z naslednjimi prilogami: Izjava o lastništvu in namembnosti objekta (Obr. 1), Izjava o ustreznosti vodovodne napeljave (Obr. 2), Izjava za uporabo obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1 (Obr. 3) - če je vlagatelj zavezanec za DDV. K navedenim obrazcem se priloži še naslednje dokumente:

  • pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma za objekte, ki so bili grajeni pred letom 1967, dokument, ki dokazuje leto gradnje objekta, in dokument, ki izkazuje lastništvo objekta;
  • dokazilo o lastništvu objekta in soglasja solastnikov objekta, če ima objekt več lastnikov;
  • vsa soglasja za prekope zemljišč, ki niso last naročnika (pridobitev služnostne pravice po veljavni zakonodaji);
  • tehnični načrt, požarni elaborat (v primeru spremembe velikosti vodomera).

 

Po predložitvi Zahtevka za priključitev se investitor z izvajalcem javne službe (JP KPV, d.o.o.) dogovori za ogled mesta priključevanja. Za pregled mesta priključevanja se dogovori po telefonu na 01 750 29 65 ali info@kpv.si. Priklop na javno vodovodno omrežje (strojna dela) sme izvesti samo upravljavec javnega vodovodnega omrežja, medtem, ko ostala dela pri izvedbi hišnega priključka in zunanji interni vodovod lahko opravi investitor v lastni režiji. Tak priključek mora pred zasipom pregledati upravljavec.

 

Če investitor naroči izvedbo del vodovodnega priključka v celoti upravljavcu (JP KPV, d. o. o.), ta predhodno izdela ponudbo za izvedbo del, k delu pa pristopi, ko investitor potrdi ponudbo. 

 

Upravljavec po opravljenem ogledu izdela skico priključka, ki je podlaga za vpis uporabnika v evidenco uporabnikov javnega vodovodnega omrežja.

 

Ukinitev priključka naroči lastnik objekta, ko s pisnim dokumentom dokaže, da objekt ni naseljen.

Kontakt

Priključitev na vodovod

T: 01 750 29 70