Pogosta vprašanja

Kdo lahko prazni greznice in MKČN?
Kje lahko naročim praznjenje greznice ali MKČN?
V katerem primeru je možna oprostitev plačila storitve povezane s praznjenjem greznic?
Kaj je okoljska dajatev?
Kaj ne spada v odtok in javno kanalizacijo?
Kakšen je postopek za izvedbo priklopa na javno kanalizacijsko omrežje?


Kdo lahko prazni greznice in MKČN?

Storitev praznjenja greznic in MKČN lahko opravlja le JP KPV, d.o.o. oziroma s strani JP KPV, d.o.o. pooblaščen prevzemnik.

Na vrh

 

Kje lahko naročim praznjenje greznice ali MKČN?

Praznjenje greznice ali MKČN lahko naročite na telefonski številki 01 750 29 70 ali elektronskem naslovu info@kpv.si.

Na vrh

 

V katerem primeru je možna oprostitev plačila storitve povezane s praznjenjem greznic?

Storitve praznjenja greznice so opravičeni kmetje, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo dodeljeno številko KMG – MID). Storitev se jim ukine na podlagi vloženega Zahtevka za oprostitev plačila storitve povezane z greznicami in MKČN do 50 PE, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, v katerem se obvezujejo, da blato ustrezno skladiščijo  in ga odlagajo na območju, ki ne spada v vodovarstveno območje. Obvezna priloga zahtevka je izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

Na vrh


Kaj je okoljska dajatev?

Okoljska dajatev je nacionalna dajatev, katere plačniki so uporabniki - lastniki stavbe v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12). Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). 

 

Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je letni seštevek EO (enota obremenitve), ki nastanejo v koledarskem letu zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na celotnem območju, na katerem je predpisano izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode posameznega plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo. 

EO se obračunava na dva načina:

 • Če se poraba pitne vode ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema, je letni seštevek EO za odvajanje komunalne odpadne stanovanjske stavbe enak količniku med celotno letno količino porabljene pitne vode v stavbi, izraženo v m3, in 50 m3 (50 m3 vode = 1EO).
 • Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo, je letni seštevek EO za odvajanje komunalne odpadne vode enak številu stalno prijavljenih prebivalcev v tej stavbi (prebivalec = 1EO).

Na vrh

 

Kaj ne spada v odtok in javno kanalizacijo?

 • Odpadna olja in naftni derivati
 • Gradbeni odpadki (malta, cement, les,…)
 • Trdni odpadki (čistilna volna, higienski vložki, nogavice, embalaža,…)
 • Barve, topila, dezinfekcijska sredstva
 • Organski odpadki (ostanki hrane,…)
 • Greznična gošča
 • Padavinske vode, ko gre za ločen kanalizacijski sistem

Na vrh

 

Kakšen je postopek za izvedbo priklopa na javno kanalizacijsko omrežje?

 1. Pridobiti je potrebno soglasje za priključitev pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – JP KPV, d.o.o.
 2. Podati Zahtevek za priključitev na kanalizacijsko omrežje (obrazec se uporablja za: montažo kanalizacijskega priključka, izvedbo priključka, ukinitev priključka, obnovitev priključka). K obrazcu zahtevka sta obvezni še naslednji prilogi: Izjava o lastništvu in namembnosti objekta (Obr. 1), Izjava za uporabo obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1 (Obr. 3) - če je vlagatelj zavezanec za DDV.
 3. Ogled mesta priključitve pred izvedbo del s strani JP KPV,d.o.o.

Na vrh

Kontakt

T: 01 750 29 70 

GSM: 031 719 038

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038