Javna naročila

Upoštevajoč predpise o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, JP KPV, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja.

 

Objava razpisov na lastnem spletnem portalu ne bo vplivala na obveznosti JP KPV, d.o.o., da ne bi še vnaprej objavljala tudi na skupnem portalu javnega naročanja. Na spletnem portalu tako najdete vsa obvestila o postopkih, ki so v teku, kakor tudi podatke že zaključenih postopkih. 

 

Na portalu so posebej ločeni postopki nad vrednostjo 40.000 EUR (za blago in storitve) oziroma 80.000 EUR (za gradnje) in postopki zbiranja ponudb pod to vrednostjo, niso pa ločeni glede na predmet javnega naročila. V tem aktivnem delu bo poleg osnovnih informacij objavljena tudi razpisna dokumentacija in vsa morebitna pojasnila ter spremembe razpisne dokumentacije. Za vpogled v razpisno dokumentacijo ter kopiranje le te kot tudi v ostale objavljene dokumente je dostop brezplačen in neomejen

 

JP KPV, d.o.o. je s tem prenehal pošiljati razpisno dokumentacijo v papirni obliki, razen v primeru, da bi to bilo izrecno navedeno v posamezni razpisni dokumentaciji, ko zaradi tehničnih okoliščin, ki ne bi dopuščali preslikave določene projektne dokumentacije, le-te ne bi bilo mogoče objaviti na portalu. 

 

Za dodatne informacije v zvezi s konkretnimi postopki javnega naročanja pa se morajo zainteresirani ponudniki obrniti na naslov, naveden v vsakokratni razpisni dokumentaciji. 

Ponudniki, kateri prevzamejo razpisno dokumentacijo s spletne strani, so dolžni spremljati tudi vse morebitne popravke in spremembe, katere so objavljene na spletni strani naročnika.

Kontakt

T: 01 750 29 70