Odvajanje in čiščenje


Obrazca, skladna s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, veljavnim od 1.6.2018, ki se uporabljata za nove objekte:


Obrazec, ki se uporablja za vlogo za soglasje za priključitev obstoječega objekta na javno kanalizacijsko/vodovodno omrežje:


Vlogi k izdaji soglasja za priključitev obstoječih objektov je potrebno priložiti:

  • dokazilo o lastništvu in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v solastnini
  • gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo upravne enote, v kolikor gre za objekt zgrajen pred letom 1967

V kolikor boste vlogo oziroma zahtevo posredovali po elektronski poti, jo prosimo pošljite na naslov: soglasja@kpv.si

 Kontakt

T: 01 750 29 70 

GSM: 031 719 038

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038