Zakonodaja in odloki

Zakonodaja s področja geodetskih storitev

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGEOD)

(Uradni list RS 8/00, 45/08)

Ta zakon opredeljuje geodetsko dejavnost in določa pogoje za opravljanje te dejavnosti. Opredeljuje geodetsko službo kot del geodetske dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, določa naloge geodetske službe, ureja organizacijo in izvajanje nalog geodetske službe, izdajanje in uporabo geodetskih podatkov ter inšpekcijsko nadzorstvo. 

Geodetska dejavnost so geodetske meritve in opazovanja, kartiranje ter druga dela in postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru, za razmejevanje nepremičnin in za tehnične namene. Geodetska služba je del geodetske dejavnosti, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in kartografskega sistema. 

Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa ter varstva tretjih oseb na področju izvajanja geodetske dejavnosti se geodeti združujejo v inženirski zbornici

Nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetske dejavnosti in geodetskih storitev opravlja geodetski inšpektor.

 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

(Uradni list RS 110/02, 111/05, 108/09)

Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov. 

Graditev objekta po tem zakonu obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta. 

Določbe tega zakona ne veljajo za gradnjo objektov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice, za objekte za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah in za gradnjo vojaških inženirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem. 

Določbe tega zakona ne veljajo za gradnjo in vzdrževanje tistih objektov v rudniškem prostoru, ki so v neposredni povezavi z raziskovanjem, izkoriščanjem ali prenehanjem izkoriščanja mineralnih surovin.

 

Zakon o urejanju prostora (ZUREP-1)
(Uradni list RS 110/02)

Urejanje prostora po ZUreP-1 obsega prostorsko načrtovanje, uveljavljanje ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanje zemljišč za gradnjo in vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov. V okviru sistema zbirk prostorskih podatkov zakon vzpostavlja zbirko pravnih režimov, zbirko podatkov o upravnih aktih in zbirko podatkov o dejanski rabi prostora. V zbirki o dejanski rabi prostora se vodijo podatki o dejanski rabi zemljišč in zbirni podatki o objektih in omrežjih gospodarske javne infrastrukture.

 

Pravilniki

Pravilnik o geodetskem načrtu

(Uradni list RS 40/04)

Pravilnik določa vsebino, način izdelave in uporabo geodetskega načrta. Pravilnik je splošen in velja za vse geodetske načrte, podrobneje pa določa vsebino geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, geodetskega načrta novega stanja zemljišča in geodetskega načrta za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta, ki so v veljavni prostorski zakonodaji le okvirno urejeni. 

Geodetski načrt je:

  • sestavni del projektne dokumentacije in osnova za grafične prikaze v projektni dokumentaciji za graditev objektov
  • priloga k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja oz. sestavni del dokumentacije, ki jo mora investitor predložiti na dan tehničnega pregleda
  • podlaga za izdelavo načrta parcelacije v kartografskem delu lokacijskega načrta
  • podlaga za načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor v kartografskem delu lokacijskega načrta

Glede na namen uporabe delimo geodetske načrte na:

  • geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
  • geodetski načrt novega stanja zemljišča
  • geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta

 

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

(Uradni list RS 9/04)

Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, način vzpostavitve in vodenja zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske infrastrukture, način določanja identifikacijskih oznak, sestavine elaborata sprememb dejanske rabe zemljišč in elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture ter povezljivost podatkov in dostop do zbirke podatkov. 

Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne infrastrukture. Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture zagotavljajo občine in ministrstva, v katerih delovno področje sodijo posamezna omrežja ali objekti gospodarske javne infrastrukture. 

Zbirni podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne infrastrukture (zbirni kataster) v topografski bazi. Zbirni kataster vodi geodetska uprava. Zbirne podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture prevzame geodetska uprava v zbirni kataster iz katastrov gospodarske javne infrastrukture, ki jih vodijo občine in ministrstva v katerih delovno področje sodijo posamezna omrežja in objekti gospodarske javne infrastrukture.

Kontakt

T: 01 750 29 70