Čiščenje odpadne vode je proces

 

Čiščenje odpadne vode je proces, skozi katerega se odpadne vode očistijo do tolikšne mere, da izpolnjujejo okoljske in druge standarde kakovosti. Čiščenje odpadne vode lahko vključuje mehanske, kemične ali biološke postopke ter njihove kombinacije, odvisno od zahtevanih standardov čiščenja.

 

Občina Borovnica

Čistilna naprava Borovnica

Komunalna odpadna voda, ki nastaja v občini Borovnica, se čisti na čistilni napravi Borovnica velikosti 6000 PE, s hidravlično obremenitvijo do 900 m3/dan. Čistilna naprava je začela z obratovanjem v začetku leta 2015 in temelji na eni najsodobnejših metod čiščenja odpadnih vod z uporabo ultrafiltracije (MBR). 

Tehnološki postopek čiščenja odpadne vode obsega naslednje sklope: 

 • grobo mehansko predčiščenje, 
 • mehansko predčiščenje, 
 • biološki del, 
 • membranski del,
 • odelavo blata in 
 • čiščenje zraka.

 

V letu 2018 je bilo na čistilno napravo Borovnica priključenih 3485 prebivalcev.

Do konca januarja 2015 je obratovala čistilna naprava Borovnica mehansko-biološkega tipa BIO-DISK, ki je bila zgrajena leta 1991 s kapaciteto 1000 PE.

 

Obratovalni monitoring ČN Borovnica

Parameter
Nerazt. snovi KPK učinek čiščenja KPK BPK5 učinek čiščenja BPK5
Enota mere mg/l mg/l
% mg/l %
Leto          
2007 68,0 192 87,96 106 88,44
2008 42,0 98 45,16 35 46,73
2009 31,0 106 68,82 31 81,37
2010 60,0 144 45,01 45 66,42
2011 33,0 84 92,41 29 95,11
2012 60,9 75 64,9 26 72,96
2013 47,2 125 70,60 29 88,68
2014 160 199 20,43 117 25,85

Obratovalni monitoring ČN Borovnica - MBR

Parameter na iztoku
Nerazt. snovi KPK učinek čiščenja KPK BPK5 učinek čiščenja BPK5 Celotni fosfor Učinek čiščenjaCelotni fosfor Celotni dušik Učinek čiščenjaCelotni dušik
Enota mere mg/l mg/l
% mg/l % mg/l % mg/l %
Leto                  
2015 0 15 98,6 4 99,0 1,4 84,0 9,4 85,8
2016 5,8 10 98,1 3 98,5 1,2 85,0 9,2 78,3
2017  6,9 3
98,4
1
98,5
0,77 89,2 7,9
76,6
2018 6,0
21
96,4
7
97,9
1,34
83,3
9,3
82,5
2019 4,0
11
98,5
5
98,6
0,87
91,5
6,3
87,6

 

 

Hidroinženiring - Čistilna naprava Borovnica from Waterproof Idea on Vimeo.

 

Občina Log - Dragomer

V občini Log – Dragomer še ni urejenega čiščenja odpadne vode razen v naselju Log – Ilovica.

 

Mala komunalna čistilna naprava Log - Ilovoica

Naselje Ilovica 3 je opremljeno z MKČN Log – Ilovica, velikosti 95 PE in služi čiščenju komunalne odpadne vode objektom naselja Ilovica 3. Čistilna naprava tipa BIOCLERE je mehansko-biološka čistilna naprava sestavljena iz primarnega mehanskega čiščenja in biološkega čiščenja tipa precejalnik z naknadnim usedalnikom.

 

Obratovalni monitoring MKČN Log - Ilovica

Parameter
KPK BPK5
Enota mere mg/l
mg/l
Leto    
2008 93 25
2011 212 86
2014 75 24
2016 96
 38
2018 62
19

 

Občina Vrhnika

Centralna čistilna naprava Vrhnika

 

Komunalna odpadna voda, ki nastaja v občini Vrhnika, se čisti na Centralni čistilni napravi Vrhnika velikosti 15500 PE, s hidravlično obremenitvijo do 8500 m3/dan. Čistilna naprava je pričela z obratovanjem leta 2015 in temelji na metodi čiščenja odpadne vode z uporabo sekvenčnih bioloških reaktorjev (SBR). Tehnološki postopek terciarnega čiščenja odpadne vode na CČN Vrhnika obsega naslednje sklope: 

 • fino mehansko predčiščenje, 
 • peskolov in lovilec maščob, 
 • pralnik peska,
 • biološki del (SBR), 
 • obdelavo blata.

 

V letu 2018 je bilo na čistilno napravo Vrhnika priključenih 11136 prebivalcev.

Do konca leta 2014 je obratovala čistilna naprava Vrhnika ki je bila zgrajena leta 1989. Na ČN Vrhnika, s kapaciteto 15000 PE, so se odpadne vode mehansko prečistile.

 

 

Obratovalni monitoring ČN Vrhnika

Parameter
Nerazt. snovi Amonijev dušik KPK BPK5 Celotni fosfor Usedljive snovi
Enota mere mg/l mg/l
mg/l mg/l mg/l mg/l
Leto            
2006 154,3 108,52 380 160 7,44 4,69
2007 175 79,5 353,5 165 5,8 3,75
2008 101 54,9 294 130 7 3,25
2009 202 89,4 690 390 9,9 6,4
2010 158,5 77,35 433 215 7,5 5,25
2011 131,6 95,46 423 193 5,06 4
2012 185,1 76,64 593 300 8,23 5,89
2013 101,4 39,93 261 134 2,48 3,08
2014 102,5 35,3 248 142 2,6 3,88

Obratovalni monitoring CČN Vrhnika - SBR

Parameter na iztoku
Nerazt. snovi KPK učinek čiščenja KPK BPK5 učinek čiščenja BPK5 Celotni fosfor Učinek čiščenjaCelotni fosfor Celotni dušik Učinek čiščenjaCelotni dušik
Enota mere mg/l mg/l
% mg/l % mg/l % mg/l %
Leto                  
2015 6 35 93,9 5 98,1 1 85,2 8,7 85,3
2016 5,4 17 96,2 3 98,4 1,26 79,4 6,17 84,1
2017 4,7
 17  95,6 3
97,9
 1 81,4
 5  85,2
2018 6
16
96,0
7
97,0
0,82
88,2
6,2
82,9
2019 6,6
17
96,5
3
98,5
1,2
81,4
6,8
85,9

Hidroinženiring - Čistilna naprava Vrhnika from Waterproof Idea on Vimeo.

 

Mala komunalna čistilna naprava (MKČN) Bevke - Mah

MKČN Bevke – Mah velikosti 150 PE je biološka čistilna naprava, ki je bila zgrajena leta 2008, ko se je izvedla rekonstrukcija obstoječe MKČN, ki je ob požaru zgorela. 

 

Sestavljena je iz primarnega usedalnika, bio diska in naknadnega usedalnika. Na njej se čistijo komunalne odpadne vode, ki nastajajo na delu območja naselja Bevke z imenom Mah.

 

Obratovalni monitoring MKČN Bevke - Mah

Parameter
KPK BPK5
Enota mere mg/l
mg/l
Leto    
2008 103 23
2011 132 19
2014 59 10
2016 64
 8
 2018 58
15

 

Čiščenje odpadne vode

Kontakt

T: 01 750 29 70 

GSM: 031 719 038

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038