ObrazciObrazca, skladna s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, veljavnim od 1.6.2018, ki se uporabljata za nove objekte:


Obrazec, ki se uporablja za vlogo za soglasje za priključitev obstoječega objekta na javno kanalizacijsko/vodovodno omrežje:


K vlogi  za izdajo soglasja za priključitev obstoječih objektov je potrebno priložiti:

  • dokazilo o lastništvu in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v solastnini
  • gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo upravne enote, v kolikor gre za objekt zgrajen pred letom 1967

V kolikor boste vlogo oziroma zahtevo posredovali po elektronski poti, jo prosimo pošljite na naslov: soglasja@kpv.si.


Postopek odvzema vode iz javnega hidrantnega omrežja:

  • Vlogo za odvzem pitne vode iz javnega hidrantnega sistema je potrebno oddati vsaj tri delovne dni pred željenim odvzemom vode iz javnega hidrantnega omrežja. Odda se lahko po pošti, preko e-pošte na naslov informacijsk@kpv.si ali vsak delavnik od 7.00 do 15.00 osebno pri vratarju JP KPV, d.o.o.
  • Na podlagi oddane Vloge za odvzem pitne vode iz javnega hidrantnega sistema, vas predstavnik JP KPV, d.o.o. glede uskladitve termina odvzema vode predhodno kontaktira preko telefona.
  • Namestitev vodomera na hidrant, odpiranje in zapiranje hidranta, kot tudi odstranitev vodomera, opravi delavec JP KPV, d.o.o, kateri je na mestu odvzema prisoten ves čas odvzema. Strošek delavca JP KPV, d.o.o. nosi naročnik storitve odvzema vode iz javnega hidrantnega omrežja.


*
*
*
Verifikacija:

Kontakt

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si