Vzdrževanje cest

V okviru dejavnosti letnega vzdrževanja cest in javnih površin izvajamo naslednje večje dejavnosti:

  • vzdrževanje asfaltnih in makadamskih vozišč,
  • pometanje in čiščenje javnih površin,
  • meteorno odvodnjavanje,
  • skrb za talne prometne označbe in vertikalno prometno signalizacijo in
  • dejavnost cestne pregledne službe.

 

Redni pregledi cest

Cestni preglednik bolj pomembne ceste pregleduje tedensko, ostale pa mesečno. 

Poleg ugotavljanja nujnih vzdrževalnih del preglednik tudi z obvestili opozarja lastnike parcel in objektov, predvsem na zarastlo drevje ali živo mejo, razne ograje, zidove in ostalo, ki omejuje preglednost in zožuje cestni profil. V kolikor se občani ne odzovejo v določenem roku, zadevo predamo v reševanje Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu. 

 

Večja vzdrževalna dela in prenove

Poleg rednega vzdrževanja na cestah izvajamo tudi večja vzdrževalna dela oziroma prenove občinskih cest in njihovih objektov. Prav tako enota izvaja novogradnje vseh komunalnih vodov v javnih cestah (vodovod, kanalizacija, plin in kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo in telekomunikacije). Vsa ta dela se izvajajo posebej po pogodbah s posameznimi občinami in drugimi investitorji.

 

Zimsko vzdrževanje cest

Pri zimskem vzdrževanju cest izvajamo vsa pluženja in posipanja na območju mesta Vrhnika. Za vse okoliške krajevne skupnosti v občini Vrhnika skrbi 7 kooperantov. V občinah Borovnica in Log - Dragomer pluženje in posipanje pretežno izvajajo kooperanti. 

Zimska služba izvaja dejavnosti in opravila, potrebna za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah.

Zimska služba je v času od 15. 11. do 15. 3. tekočega leta v stalni pripravljenosti na domu oziroma potekajo dežurstva. 

 

V primeru težav v času zimske službe nas pokličite na telefonsko številko: 031 740 999.

Kontakt

T: 01 750 29 70