Ravnanje z odpadki

Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki:

 • Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO), (Uradni list RS 2/06)
 • Zakon o varstvu okolja ZVO1 UPB1(Uradni list RS, št. 39/06)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 108/2009, 92/2013, dopol. 102/15, Uradni list št. 30/16)
 • Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.)
 • Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 127/06-ZJZP)
 • Zakon fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/2007-UPB2, 83/2012-(ZFfS-1))
 • Pravilnik o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/00, 53/01, 81/02)
 • Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/2000, 32/2006)
 • Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/2000, 84/2006)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 42/2004, 70/2008)
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 105/2000, 34/2008)
 • Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/2011)
 • Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Uradni list RS, št. 42/04, 62/08)
 • Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014, 54/2015, 36/2016)
 • Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/2006, 61/2011)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 84/2018)
 • Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.: 34/2008)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/2008)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/2008)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008)
 • Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06, 100/10 in 55/15)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 25/2019)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/2008)
 • Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/2009
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/2010, 14/2014)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10)
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010)
 • Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011, 37/2015, 69/2015)
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, sprem. in dopol. 103/15, 2/2016-popr.)
 • Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/2012)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012). 
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 56/2018)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 78/083/10, sprem. in dopol. 103/15)
 • Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04 – ZVO-1)
 • Odlok o operativnem programu ravnanja z odpadno embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007 (Uradni list RS, št. 29/02)
 • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list št. 55/15, 47/2016)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpdni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 47/16, št. 72/18)          
 • Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16)    
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih napravah (Uradni list RS, št. 50/2016)    
 • Uredba o spremembah Uredbe o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 66/2016)           
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/2018)   
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

   (Uradni list RS, št. 35/17, št. 68/2018)

 • Uredba o okoljski dajatvi (Uradni list RS, št. 48/2018)
 • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 38/2018)

 

 

Za občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika:

 • Odlok o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (Uradni list RS, št. 100/13)
 • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Borovnica (Uradni list RS, št.1/16)
 • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Vrhnika (Naš časopis 430/15)
 • Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Log - Dragomer (Uradni list RS št. 51/16)
 • Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v Občini Vrhnika
 • Pravilnik o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi odstranjenimi predmeti in materiali - za Občino Borovnica (Uradni list RS, št. 52/1994)
 • Odlok o prometni ureditvi v občini Log - Dragomer (Uradni list RS št. 15/09)
 • Pravilnik o ločenem zbiranju odpadkov za pravne osebe (interni pravilnik KPV d.d. 21.2.2001)
 • Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika
 • Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika