Cenik odvajanja in čiščenja

Izberite cenik:

 

Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Borovnica

Veljaven od 1. 7. 2022 dalje.

Cena storitve - odvajanje odpadne vode

Opis storitve Enota mere Cena storitve DDV 9,5% Cena z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0,3687 0,0350 0,4037
Okoljska dajatev m3 0,0528 0.0000 0.0528

Cena omrežnine - odvajanje odpadne vode

Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 8,7544 0,8317 9,5861
20 < DN < 40 3,00 26,2632 2,4950 28,7582
40 ≤ DN < 50 10,00 87,5440 8,3167 95,8607
50 ≤ DN < 65 15,00 131,3160 12,4750 143,7910
65 ≤ DN < 80 30,00 262,6320 24,9500 287,5820
80 ≤ DN < 100 50,00 437,7200 41,5834 479,3034
100 ≤ DN < 150 100,00 875,4400 83,1668 958,6068
150 ≤ DN 200,00 1.750,8800 166,3336 1.917,2136

Vse cene so izražene v Evrih.

 

Cena storitve - čiščenje odpadne vode

Opis storitve Enota mere Cena storitve DDV 9,5 % Skupaj cena z DDV
ČIŠČENJE ODPADNE VODE m3 1,0018 0,0952 1,0970

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Cena omrežnine - čiščenje odpadne vode - gospodinjstva + negospodarstvo*

Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 8,5881 0,8159 9,4040
20 < DN < 40 3,00 25,7643 2,4476 28,2119
40 ≤ DN < 50 10,00 85,8810 8,1587 94,0397
50 ≤ DN < 65 15,00 128,8215 12,2380 141,0595
65 ≤ DN < 80 30,00 257,6430 24,4761 282,1191
80 ≤ DN < 100 50,00 429,4050 40,7935 470,1985
100 ≤ DN < 150 100,00 858,8100 81,5870 940,3970
150 ≤ DN 200,00 1.717,6200 163,1739 1.880,7939

*Ceno delno subvencionira občina Borovnica

 

Cena omrežnine - čiščenje odpadne vode - gospodarstvo

Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 12,9351 1,2288 14,1639
20 < DN < 40 3,00 38,8053 3,6865 42,4918
40 ≤ DN < 50 10,00 129,3510 12,5808 145,0098
50 ≤ DN < 65 15,00 194,0265 18,4325 212,4590
65 ≤ DN < 80 30,00 388,0530 36,8650 424,9180
80 ≤ DN < 100 50,00 646,7550 61,4417 708,1967
100 ≤ DN < 150 100,00 1.293,5100 122,8835 1.416,3935
150 ≤ DN 200,00 2,857,0200 245,7669 2.832,7869

 Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Log - Dragomer

Veljaven od 01.07.2022 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve cena okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0,8458 0,5283 1,3741 0,0804 1,4545

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina -  odvajanje odpadne vode

Dimenzija vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 3,7271 0,3541 4,0812
20 < DN < 40 3.00 11,1813 1,0622 12,2435
40 ≤ DN < 50 10.00 37,2710 3,5407 40,8117
50 ≤ DN < 65 15.00 55,9065 5,3111 61,2176
65 ≤ DN < 80 30.00 111,8130 10,6222 122,4352
80 ≤ DN < 100 50.00 186,3550 17,7037 204,0587
100 ≤ DN < 150 100.00 372,7100 35,4075 408,1175
150 ≤ DN 200.00 745,4200 70,8149 816,2349

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.5095 0.05283 0.5623 0.0484 0.6107
   

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina - odvajanje odpadne vode

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 6.1982 0.5888 6.7870
20 < DN < 40 3.00 18.5946 1.7665 20.3611
40 ≤ DN < 50 10.00 61.9820 5.8883 67.8703
50 ≤ DN < 65 15.00 92.9730 8.8324 101.8054
65 ≤ DN < 80 30.00 185.9460 17.6649 203.6109
80 ≤ DN < 100 50.00 309.9100 29.4415 339.3515
100 ≤ DN < 150 100.00 619.8200 58.8829 678.7029
150 ≤ DN 200.00 1239.6400 117.7658 1357.4058Cenik čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.


Storitev - čiščenje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Čiščenje odpadne vode m3 0.5801 0.0551 0.6352

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode

 

Premer vodomera faktor cena omrežnine* DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.8109
0.4570 5.2679
20 < DN < 40 3.00 14.4327 1.3711 15.8038
40 ≤ DN < 50 10.00 48.1090 4.5704 52.6794
50 ≤ DN < 65 15.00 72.1635 6.8555 79.0190
65 ≤ DN < 80 30.00 144.3270 13.7111 158.0381
80 ≤ DN < 100 50.00 240.5450 22.8518 263.3968
100 ≤ DN < 150 100.00 481.0900 45.7036 526.7936
150 ≤ DN 200.00 962.1800 91.4071 1053.5871

 

 Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika

 

 

Cenik praznjenja greznic in MKČN v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Veljaven od 01.11.2021 dalje.

 

Cena storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

STORITVE enota mere cena storitve DDV 9,5 % znesek v € z DDV
STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN m3 0,3983 0,0378 0,4361
OKOLJSKA DAJATEV*greznice m3 0,5283 0,0000 0,5283
OKOLJSKA DAJATEV*MKČN m3 0,0528 0,0000 0,0528

*greznice 0,5283 €/m3 - strošek okoljske dajatve za objekte, ki imajo nepretočno greznico ali obstoječo greznico
*MKČN    0,0528 €/m3 - strošek okoljske dajatve za objekte, ki imajo MKČN


 

Cena omrežnine - storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

PREMER VODOMERA faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1,00 1,1896 0,1130 1,3026
20 < DN < 40 3,00 3,5688 0,3390 3,9078
40 ≤ DN < 50 10,00 11,8960 1,1301 13,0261
50 ≤ DN < 65 15,00 17,8440 1,6952 19,5392
65 ≤ DN < 80 30,00 35,6880 3,3904 39,0784
80 ≤ DN < 100 50,00 59,4800 5,6506 65,1306
100 ≤ DN < 150 100,00 118,9600 11,3012 130,2612
150 ≤ DN 200,00 237,9200 22,6024 260,5224

 

Elaborat o oblikovanju cen

 

 

 

MKČN - ocene obratovanja v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

 

Veljaven od 01.01.2016 dalje.

 

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV

Ocena obratovanja MKČN (tisti, ki so oproščeni plačila storitve povezane z greznico)

kpl 49.06 4.66 53.72

*stroški se uporabniku zaračunajo enkrat na tri leta

IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA*

Veljaven od 01.03.2019 dalje.

Storitev Enota mere Neto cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA M3 35.4812 3.3707 38.8520

Cenik velja od 1. 3. 2019 dalje.

 

*Storitev izrednega prevzema grezničnega blata uporabniki naročijo s posebnim obrazcem, dostopnim v naši informacijski pisarni in na spletni strani http://www.kpv.si/dejavnosti/odvajanje-in-ciscenje/obrazci. Skladno z veljavno zakonodajo prevzemamo greznično blato pri uporabnikih javne službe, katerih greznice so zgrajene v skladu s predpisi, veljavnimi v času gradnje objekta (torej skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektnimi pogoji in potrebnimi soglasji), najmanj enkrat na tri leta, zaračunamo pa zgolj tiste storitve prevzema, katere uporabniki naročijo več kot enkrat letno.


PREGLED PRIKLJUČKA IN IZDELAVA SKICE ZA VRIS V KATASTER PRIKLJUČKOV

Veljaven od 1. 6. 2021 dalje.

Storitev Enota mere Neto cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
PREGLED PRIKLJUČKA IN IZDELAVA SKICE ZA VRIS V KATASTER PRIKLJUČKOV KOM 75,5500 7,1773 82,7273

Cenik velja od 1. 6. 2021 dalje.