Cenik odvajanja in čiščenja

Izberite cenik:

 

Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Borovnica

Veljaven od 1. 11. 2021 dalje.

Cena storitve - odvajanje odpadne vode

Opis storitve Enota mere Cena storitve DDV 9,5% Cena z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.3626 0.0344 0.3970
Okoljska dajatev m3 0.0528 0.0000 0.0528

Cena omrežnine - odvajanje odpadne vode

Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 8,6932 0,8259 9,5191
20 < DN < 40 3,00 26,0796 2,4776 28,5572
40 ≤ DN < 50 10,00 86,9320 8,2585 95,1905
50 ≤ DN < 65 15,00 130,3980 12,3878 142,7858
65 ≤ DN < 80 30,00 260,7960 24,7756 285,5716
80 ≤ DN < 100 50,00 434,6600 41,2927 475,9527
100 ≤ DN < 150 100,00 869,3200 82,5854 951,9054
150 ≤ DN 200,00 1.738,6400 165,1708 1.903,8108

Vse cene so izražene v Evrih.

 

Cena storitve - čiščenje odpadne vode

Opis storitve Enota mere Cena storitve DDV 9,5 % Skupaj cena z DDV
ČIŠČENJE ODPADNE VODE m3 0,9382 0,0891 1,0273

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Cena omrežnine - čiščenje odpadne vode - gospodinjstva + negospodarstvo*

Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 7,8092 0,7419 8,5511
20 < DN < 40 3,00 23,4276 2,2256 25,6532
40 ≤ DN < 50 10,00 78,0920 7,4187 85,5107
50 ≤ DN < 65 15,00 117,1380 11,1281 128,2661
65 ≤ DN < 80 30,00 234,2760 22,2562 256,5322
80 ≤ DN < 100 50,00 390,4600 37,0937 427,5537
100 ≤ DN < 150 100,00 780,9200 74,1874 855,1074
150 ≤ DN 200,00 1.561,8400 148,3748 1.710,2148

*Ceno delno subvencionira občina Borovnica

 

Cena omrežnine - čiščenje odpadne vode - gospodarstvo

Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 13,2429 1,2581 14,5010
20 < DN < 40 3,00 39,7287 3,7742 43,5029
40 ≤ DN < 50 10,00 132,4290 12,5808 145,0098
50 ≤ DN < 65 15,00 198,6435 18,8711 217,5146
65 ≤ DN < 80 30,00 397,2870 37,7423 435,0293
80 ≤ DN < 100 50,00 662,1450 62,9038 725,0488
100 ≤ DN < 150 100,00 1.324,2900 125,8076 1.450,0976
150 ≤ DN 200,00 2.648,5800 251,6151 2.900,1951

 Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Log - Dragomer

Veljaven od 01.07.2021 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.7306 0.5283 1.2589 0.0694 1.3283

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina -  odvajanje odpadne vode

Dimenzija vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 3.7694 0.3581 4.1275
20 < DN < 40 3.00 11.3082 1.0743 12.3825
40 ≤ DN < 50 10.00 37.6940 3.5809 41.2749
50 ≤ DN < 65 15.00 56.5410 5.3714 61.9124
65 ≤ DN < 80 30.00 113.0820 10.7428 123.8248
80 ≤ DN < 100 50.00 188.4700 17.9047 206.3747
100 ≤ DN < 150 100.00 376.9400 35.8093 412.7493
150 ≤ DN 200.00 753.8800 71.6186 825.4986

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.5095 0.05283 0.5623 0.0484 0.6107
   

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina - odvajanje odpadne vode

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 6.1982 0.5888 6.7870
20 < DN < 40 3.00 18.5946 1.7665 20.3611
40 ≤ DN < 50 10.00 61.9820 5.8883 67.8703
50 ≤ DN < 65 15.00 92.9730 8.8324 101.8054
65 ≤ DN < 80 30.00 185.9460 17.6649 203.6109
80 ≤ DN < 100 50.00 309.9100 29.4415 339.3515
100 ≤ DN < 150 100.00 619.8200 58.8829 678.7029
150 ≤ DN 200.00 1239.6400 117.7658 1357.4058Cenik čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.


Storitev - čiščenje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Čiščenje odpadne vode m3 0.5801 0.0551 0.6352

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode

 

Premer vodomera faktor cena omrežnine* DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.8109
0.4570 5.2679
20 < DN < 40 3.00 14.4327 1.3711 15.8038
40 ≤ DN < 50 10.00 48.1090 4.5704 52.6794
50 ≤ DN < 65 15.00 72.1635 6.8555 79.0190
65 ≤ DN < 80 30.00 144.3270 13.7111 158.0381
80 ≤ DN < 100 50.00 240.5450 22.8518 263.3968
100 ≤ DN < 150 100.00 481.0900 45.7036 526.7936
150 ≤ DN 200.00 962.1800 91.4071 1053.5871

 

 Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika

 

 

Cenik praznjenja greznic in MKČN v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Veljaven od 01.11.2021 dalje.

 

Cena storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

STORITVE enota mere cena storitve DDV 9,5 % znesek v € z DDV
STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN m3 0,3983 0,0378 0,4361
OKOLJSKA DAJATEV*greznice m3 0,5283 0,0000 0,5283
OKOLJSKA DAJATEV*MKČN m3 0,0528 0,0000 0,0528

*greznice 0,5283 €/m3 - strošek okoljske dajatve za objekte, ki imajo nepretočno greznico ali obstoječo greznico
*MKČN    0,0528 €/m3 - strošek okoljske dajatve za objekte, ki imajo MKČN


 

Cena omrežnine - storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

PREMER VODOMERA faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1,00 1,1896 0,1130 1,3026
20 < DN < 40 3,00 3,5688 0,3390 3,9078
40 ≤ DN < 50 10,00 11,8960 1,1301 13,0261
50 ≤ DN < 65 15,00 17,8440 1,6952 19,5392
65 ≤ DN < 80 30,00 35,6880 3,3904 39,0784
80 ≤ DN < 100 50,00 59,4800 5,6506 65,1306
100 ≤ DN < 150 100,00 118,9600 11,3012 130,2612
150 ≤ DN 200,00 237,9200 22,6024 260,5224

 

Elaborat o oblikovanju cen

 

 

 

MKČN - ocene obratovanja v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

 

Veljaven od 01.01.2016 dalje.

 

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV

Ocena obratovanja MKČN (tisti, ki so oproščeni plačila storitve povezane z greznico)

kpl 49.06 4.66 53.72

*stroški se uporabniku zaračunajo enkrat na tri leta

IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA*

Veljaven od 01.03.2019 dalje.

Storitev Enota mere Neto cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA M3 35.4812 3.3707 38.8520

Cenik velja od 1. 3. 2019 dalje.

 

*Storitev izrednega prevzema grezničnega blata uporabniki naročijo s posebnim obrazcem, dostopnim v naši informacijski pisarni in na spletni strani http://www.kpv.si/dejavnosti/odvajanje-in-ciscenje/obrazci. Skladno z veljavno zakonodajo prevzemamo greznično blato pri uporabnikih javne službe, katerih greznice so zgrajene v skladu s predpisi, veljavnimi v času gradnje objekta (torej skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektnimi pogoji in potrebnimi soglasji), najmanj enkrat na tri leta, zaračunamo pa zgolj tiste storitve prevzema, katere uporabniki naročijo več kot enkrat letno.


PREGLED PRIKLJUČKA IN IZDELAVA SKICE ZA VRIS V KATASTER PRIKLJUČKOV

Veljaven od 1. 6. 2021 dalje.

Storitev Enota mere Neto cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
PREGLED PRIKLJUČKA IN IZDELAVA SKICE ZA VRIS V KATASTER PRIKLJUČKOV KOM 75,5500 7,1773 82,7273

Cenik velja od 1. 6. 2021 dalje.